Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554 av 11. september 2015 om fastsettelse av regler for gjennomføring av direktiv 2006/88/EF med hensyn til krav til
overvåking og diagnostiske metoder

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1554 of 11 September 2015 laying down rules for the application of Directive 2006/88/EC as regards requirements for surveillance and diagnostic methods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

Sammendrag av innhold
Den diagnostiske manualen som det nå jobbes med inneholder krav til prøvetaking for å oppnå frihet, få tilbake frihet etter utbrudd og vedlikeholde fristatus for liste 2 sykdommer i EØS-området. Det har vært jobbet med rettsakten helt siden fiskehelsedirektivet trådte i kraft i 2006. Norge har vært aktivt med hele veien og det siste året har vi sammen med Veterinærinstituttet (VI) vært med på å utarbeide de kapitlene som de er referanselaboratorium for, samtidig som de også har fått mulighet til å kommentere på de andre kapitlene underveis. Den diagnostiske manualen er lenge etterlengtet og vil harmonisere EØS-landenes krav til å oppnå frihet, få tilbake frihet etter utbrudd og vedlikeholde fristatus for liste 2 sykdommer. Frem til nå har det vært opp til hvert enkelt land å legge listen for prøvetaking, som oftest basert på tidligere utkast til manual. En endelig vedtakelse av manualen vil standardisere overvåkingskravene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring i norsk regelverk. Imidlertid blir prøveantallet for å oppnå frihet, få tilbake frihet etter utbrudd og vedlikeholde fristatus for liste 2 sykdommer endret sammenliknet med det Norge har operert med tidligere. Mattislynets ansatte og næringen må derfor orienteres om hvilke krav som vil gjelde i fremtiden.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader
Veterinærinstituttet har i egenskap av å være OIEs referanselaboratorium for infeksiøs lakseanemi (ILA), laget utkastet til den delen av manualen som omtaler denne sykdommen. De har også sett på de andre delene av manualen og finner rettsakten akseptabel.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.09.2015
Anvendelsesdato i EU
01.04.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 77-138
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2020
Anvendes fra i Norge
28.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1554
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro