Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1375 av 25. juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 1191/2014 som fastsetter format og metoden for rapporten henvist til i artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1375 of 25 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 determining the format and means for submitting the report referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 angiver, hvordan oplysninger indgives i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 i relation til anvendelsen af visse fluorholdige drivhusgasser som råvare, eller af producenter, importører og eksportører af disse gasser, når de markedsfører produkter eller udstyr, der indeholder sådanne gasser, og af virksomheder, der destruerer disse gasser.

(2) For at sikre en effektiv kontrol af overholdelsen af indberetningsforpligtelserne i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 bør virksomhederne pålægges at foretage deres indberetninger ved hjælp af det elektroniske indberetningsværktøj som er omhandlet i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014, inden relevante aktiviteter udføres. Dermed kan medlemsstaternes kompetente myndigheder ud fra en virksomheds indberetning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 på det tidspunkt, hvor importen, eksporten eller anden relevant aktivitet finder sted, verificere, om virksomhedens overholdelse skal efterprøves.

(3) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 bør ændres for så vidt angår strukturen af de påkrævede oplysninger om visse egenskaber for hydrofluorcarboner (HFC) for at bringe den i overensstemmelse med det indberetningsformat, der anvendes af parterne i Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, i Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget (Montreal-protokollen). Dette vil sætte Unionen i stand til at opfylde sine indberetningsforpligtelser ifølge Montreal-protokollen. Af samme grund bør der også være krav om indberetning af oplysninger om bestemmelseslande for eksporterede mængder og oprindelseslande for importerede mængder fra 2020, hvilket forventes at give tilstrækkelig tid til at tilpasse det elektroniske indberetningsværktøj.

(4) Yderligere opdelinger og bemærkninger bør tilføjes i afsnit 2 for at afspejle den indberetningspraksis, der er udviklet i løbet af de to første indberetningsperioder, og beskrivelsen i afsnit 12 bør præciseres for fremover at undgå de indberettende virksomheders misfortolkninger, som er kommet for dage.

(5) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/879 oprettedes det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner, hvori alle relevante oplysninger om de tilladelser, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014, registreres. Det tilsvarende indberetningsformat, der er fastlagt i afsnit 13 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014, er derfor forældet og bør udgå.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2017
Anvendelsesdato i EU
15.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet