Forbedring av det indre marked

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2009/524/EF av 29. juni forbedring av det indre marked

Commission Recommendation of 29 June 2009 on measures to improve the functioning of the single market

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2011)

Sammendrag av innhold
Ved forberedelsen av Europakommisjonens meddelelse "A single market for 21st century Europe" av 20.11.2007 også kalt the Single Market Review, avdekket konsultasjoner med EU/EØS-statene og ulike analyser utført av Kommisjonen at det indre marked ikke fungerer så godt som hensikten er. The Single Market Review består av en rekke dokumenter som belyser problemstillingene og foreslår ulike typer tiltak for å bøte på manglene. Tiltakene kan sorteres i to kategorier. Den ene er forslag til konkrete reguleringer. Disse forventes fulgt opp av fagdepartementene på vanlig måte etter hvert som de legges frem. Den andre kategorien inneholder forslag til forbedringer i arbeidsmetoder internt i Europakommisjonen, i de enkelte EU/EØS-statene, men også mellom statene og Kommisjonen og mellom statene. For å bidra til å operasjonalisere forbedringene som bør gjøres i EU/EØS-statenes arbeid med indre marked saker la Kommisjonen 29.6.2009 frem rekommandasjon 2009/524/EF med tiltak som bør iverksettes. Tiltakene omhandler bl.a. koordinering internt i statene, samarbeid mellom statene, korrekt og rettidig gjennomføring av direktiver, EU/EØS-kompetanse i forvaltning og rettsapparat, rask problemløsning, systematisk evaluering av nasjonalt initierte regler og informasjon om indre markedsregler til privatpersoner og bedrifter. Kommisjonens arbeidsgruppe (Working Group on Governance) under IMAC (Internal Market Advisory Committee), diskuterer hvordan rekommandasjonen bør følges opp. Bl.a. ønsker EUs medlemsstater å orientere arbeidsgruppen under IMAC om hvordan de følger opp de ulike elementene i rekommandasjonen. Nærings- og handelsdepartementet deltar i arbeidsgruppen, der vi behandles som observatør og ikke forventes å rapportere om oppfølging.

Merknader
Nærings- og handelsdepartementet har deltatt aktivt i arbeidet som både resulterte i the Single Market Review og rekommandasjonen. Som ledd i dette arbeidet har Nærings- og handelsdepartementet innhentet synspunkter og fakta fra arbeidslivets parter og departementene. Norge vil ikke ha plikt til å følge opp tiltakene som fremgår av rekommandasjonen. Dersom rettsakten innlemmes i EØS-avtalen vil det være som en "rettsakt som avtalepartene skal ta i betraktning". Enkelte av tiltakene vil vi heller ikke ha behov for å prioritere som det første å følge opp siden vi allerede ligger godt an. Dette gjelder f.eks. overholdelse av gjennomføringsfrister for EØS-direktiver, hvor vi ifølge resultattavlen for 2009 var den 6. beste av alle EØS-statene. På andre områder kan det imidlertid være nyttig å vurdere tiltak i rekommandasjonen. F.eks. la en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UD, KRD og KS 27.6.2008, frem en rapport om "Bedre samhandling mellom forvaltningsnivåene i EØS-arbeidet". Rapporten fremhever behovene for bedre kommunikasjon og dialog mellom forvaltningsnivåene, både for å belyse mulige konsekvenser for regionene og lokalsamfunn av EØS-relevante EU-initiativer, og for å sikre god tilpasning når EØS-regelverk skal innlemmes i norsk rett og håndheves i kommunal sektor. Når det gjelder norske bedrifters kunnskap om EØS-avtalen og de muligheter og rettigheter den gir, indikerer resultatene i Innovasjon Norges rapport nr. 1-2009 "15 år med EØS-avtalen - Fungerer avtalen for bedriftene?" at mange bedrifters kunnskap om det indre marked er mangelfull. Nærings- og handelsdepartementet ser også at det kan være et behov for å gjennomgå egen rolle og egne arbeidsmetoder, som ansvarlig departement for arbeidet med EØS' indre marked. Rekommandasjonen vil kunne gi inspirasjon til forbedringer, men også erfaringsutveksling med andre EØS-stater om deres oppfølging av tiltakene i rekommandasjonen vil kunne være nyttig.

Oppfølgning av rekommandasjonen forventes ikke å ha vesentlige administrative eller budsjettmessige konsekvenser, utover det de enkelte departementer og underliggende etater selv måtte ønske å gjøre for å endre på arbeidsmetoder eller selv sette i verk tiltak for å bidra til at det indre marked skal fungere enda bedre enn i dag.

Sakkyndige instansers merknader
Rekommandasjonen ble sendt på høring til departementene, arbeidslivets parter og interesseorganisasjoner 31.08.09 med høringsfrist 23.09.09. Alle høringsinstansene som hadde kommentarer mener rekommandasjonen vil bidra til at arbeidet med indre markedssaker blir enda bedre enn det er i dag. Vegdirektoratet peker bl.a. på at med den økte mengde direktiver som skal implementeres, er det viktig å ha gode rutiner for implementeringsarbeidet. Likevel bemerker direktoratet at fokuset ikke ubetinget bør være på gjennomføring av direktiver til riktig tid, men muligheten for tidlig påvirkning av direktivenes innhold mens de er under utforming. Er en med i utviklingsarbeidet knyttet til de enkelte rettsakter, vil dette også bidra til å sikre korrekt gjennomføring av direktivene som følge av mer detaljert kjennskap til hva rettsaktene omfatter, hvilke konsekvenser disse vil få for de enkelte land og når rettsakten trer i kraft og skal gjennomføres. Dette bør videre sees i sammenheng med behovet for kompetanse hos offentlig ansatte. Nei til EU påpekte bl.a. at forbedring av EØS-arbeidet ikke må medføre at Norge ikke bruker det nasjonale politiske handlingsrommet som EØS-avtalen gir.

Status
Rettsakten ble sist behandlet 22.01.2010 i Spesialutvalget for handelsforenklinger, hvor den ble funnet EØS-relevant og akseptabel. Rekommandasjon 2009/524/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 49/2010 i EØS-komiteens møte 30.04.2010. Den skal trådte i kraft 01.05.2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2009
Anvendelsesdato i EU
27.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 344-353
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009H0524
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro