Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1467 27. juli 2018 om endring av delegert forordning 2016/1675 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 angående oppføring av Pakistan i punkt I i tabellen til vedlegget

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1467 of 27 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Pakistan to the table in point I of the Annex

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det således fastsat, at Kommissionen bør identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system.

(2) Kommissionen bør revidere listen over højrisikotredjelande i delegeret forordning (EU) 2016/1675 på passende tidspunkter i lyset af de fremskridt, som disse højrisikotredjelande gør med hensyn til at afhjælpe de strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Kommissionen bør i forbindelse med sine vurderinger tage hensyn til nye oplysninger fra internationale organisationer og standardsættere såsom dem, der offentliggøres af Financial Action Task Force (FATF). I lyset af disse oplysninger bør Kommissionen desuden identificere yderligere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme.

(3) I overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849, har Kommissionen taget hensyn til de nylige tilgængelige oplysninger, navnlig FATF's nylige offentlige erklæringer, FATF-dokumentet "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" og FATF's rapporter fra arbejdsgruppen vedrørende tilsyn med det internationale samarbejde (International Co-operation Review Group), for så vidt angår de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849.

(4) FATF har konstateret, at Pakistan har strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en risiko for det internationale finansielle system, hvorfor det har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF.

(5) I Pakistans gældende rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og måden, hvorpå disse rammer anvendes, er der konstateret strategiske mangler. Manglerne omfatter tilsyn med og håndhævelse af den kontrol, som udføres af finansielle institutioner, herunder pengeoverførselsvirksomheder, for at sikre, at der ikke foregår hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, utilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af ulovlig transport af valuta på tværs af grænserne, ingen solid resultatliste over efterforskninger og retsforfølgelser i forbindelse med finansiering af terrorisme, bl.a. manglende nødvendig koordinering mellem forskellige myndigheder, utilstrækkelig gennemførelse af målrettede finansielle sanktioner og af De Forenede Nationers sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1373 (2001) samt utilstrækkelig håndhævelse af forbud mod fonde og finansielle tjenesteydelser.

(6) I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til eller fra EU samt graden af markedsåbning er det Kommissionens opfattelse, at enhver risiko for det internationale finansielle system i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme også udgør en risiko for EU's finansielle system.

(7) I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse konkluderet, at Pakistan bør betragtes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system, jf. kriterierne i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Dette land har imidlertid på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har sammen med FATF udarbejdet en handlingsplan, som vil gøre det muligt for landet at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav. Kommissionen vil revurdere landets status i lyset af gennemførelsen af den pågældende forpligtelse.

(8) Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.07.2018
Anvendelsesdato i EU
22.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet