Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvency II)

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.9.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet) ble vedtatt 25. november 2009. Direktivet baserer seg på EU-kommisjonens forslag som ble fremmet for Rådet og Parlamentet 10. juli 2007. Solvens II-direktivet er et såkalt rammedirektiv som trekker opp hovedprinsippene for reguleringen av forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet. Utfyllende regler, kalt gjennomføringstiltak, skal utarbeides og vedtas av Kommisjonen.

Formålet med Solvens II-direktivet er at europeiske forsikrings- og gjenforsikringsselskaper skal underlegges krav til tekniske avsetninger og solvens (kapital) som bedre reflekterer risikoen i selskapene enn det som følger av dagens regler (Solvens I-regelverket). Det nye regelverket er organisert i tre pilarer på tilsvarende måte som Basel II-regelverket (bl.a. direktiv 2006/48/EF) med kapitalkrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Pilar 1 inneholder kvantitative bestemmelser for beregning av solvenskrav, herunder bestemmelser om verdivurdering av eiendeler og forsikringstekniske avsetninger. Pilar 2 inneholder kvalitative bestemmelser for risikostyring og internkontroll, tilsynsmessig overvåkning og kontroll, samt nærmere hjemler for tilsynsmyndighetene for å fastsette høyere solvenskrav for enkeltinstitusjoner. Pilar 3 består bl.a. av regler om opplysningsplikt overfor offentligheten og rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndighetene. Det er krav om at selskapenes eiendeler og forsikringsforpliktelser skal vurderes til markedsverdi. Markedsverdien på forsikringsforpliktelsene skal beregnes bl.a. ved bruk av diskontering til en markedsrente. Endringer i markedsrenten vil føre til endringer i forpliktelsene. Det innføres to sett av kapitalkrav, hhv. solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav. Ved brudd på solvenskapitalkravet skal det kreves tiltak for å gjenopprette soliditeten. Direktivet legger også opp til tilsyn på gruppenivå.

I tillegg til de materielle endringene i det europeiske solvensregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper, innebærer Solvens II-direktivet at flere gjeldende direktiv på forsikringsområdet slås sammen i ett direktiv.

Andre opplysninger
Gjennomføring av Solvens II-direktivet vil medføre vesentlige endringer i rammebetingelsene for norske forsikringsselskap. Norske livsforsikringsselskaper har hittil diskontert framtidige livsforsikringsforpliktelser med en fast beregningsrente. Beregningsstudier som er gjennomført viser at kapitalkravet for norske selskap vil øke betydelig sammenliknet med gjeldende regelverk. Det gjelder spesielt for selskapene med privat ytelsesbasert tjenestepensjon, fripoliser og gammel individualportefølje. Dette skyldes blant annet at forpliktelsene skal verdsettes til beste estimat og at det i motsetning til gjeldende regelverk stilles krav om kapital for å dekke risikoen knyttet til oppfyllelse av fremtidig avkastningsgaranti i et lavrentescenario. Faller markedsrenten, vil nåverdien av forsikringsselskapenes forsikringsforpliktelse (selskapenes gjeld) øke. Enkelte selskaper vil trolig ha behov for mer kapital for å klare overgangen til de nye reglene. Innføring av Solvens II-reglene vil også kreve betydelige endringer i selskapenes systemer og kapitalforvaltning. For livsforsikringsselskapene vil endringene i rammebetingelsene som følge av Solvens II i tillegg komme omtrent samtidig med endringene som følger av tilpasningen til ny alderspensjon i folketrygden.

Gjennomføring av Solvens II i norsk regelverk vil kreve lov- og forskriftsendring.

Forslaget til Omnibus II-direktiv, om endringer i bl.a. Solvens II-direktivet, reiser en rekke spørsmål knyttet til delegering av myndighet til EIOPA. Videre har Norge stilt seg skeptisk til at det i forslag til gjennomføringstiltak til Solvens II-direktivet legges opp til mindre strenge krav til forsikringsselskapenes solvenskapital enn de nye kapitalkrav som det ligger an til at blir vedtatt for kredittinstitusjoner (CRD IV).

Finansdepartementet har varslet at det tar sikte på å fremme forslag om lovregler for å gjennomføre Solvens II-direktivet som del av et forslag om en samlet lov om finansforetak og finanskonsern (basert på et utkast fra Banklovkommisjonen, jf. NOU 2011: 8).

Kommisjonen startet arbeidet med gjennomføringstiltakene til Solvens II-direktivet i 2009. Det er ventet at Kommisjonen vil vedta gjennomføringstiltakene som en eller flere forordninger etter at Omnibus II-direktivet er vedtatt.

Status
Direktivet er besluttet innlemmet i EØS-avtalen.

Det såkalte Omnibus II-direktivet vil bl.a. tilføre Solvens II-direktivet nye regler om langsiktige garantier og utsette fristene for ikrafttredelse og gjennomføring. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU ble vedtatt 12. september 2012 for å utsette fristene for ikrafttredelse og gjennomføring i Solvens II-direktivet, ettersom arbeidet med Omnibus II-direktivet har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Direktiv 2012/23/EF innebærer at gjennomføringsfristen for de fleste av Solvens II-direktivets bestemmelser endres fra 31. oktober 2012 til 30. juni 2013. Ikrafttredelsestidspunktet for de fleste bestemmelsene endres fra 1. januar 2013 til 1. januar 2014. Direktiv 2012/23/EF er innlemmet i EØS-avtalen. Den 2. oktober 2013 la Kommisjonen frem et forslag til nok et direktiv for å endre fristene for ikrafttredelse og gjennomføring i Solvens II-direktivet, jf. COM(2013) 680. Etter forslaget endres gjennomføringsfristen for de fleste av Solvens II-direktivets bestemmelser fra 30. juni 2013 til 31. desember 2015, og ikrafttredelsestidspunktet for de fleste bestemmelsene endres fra 1. januar 2014 til 1. januar 2016. Forslaget til endringsdirektiv er til behandling i Rådet og Parlamentet.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2008
Behandlingen i EU-institusjonene
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.11.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.10.2012
Anvendelsesdato i EU
01.11.2012
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlaments-behandling
Norge, Island og Liechtenstein
Siste dommer i EFTA-domstolen
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Faktaark fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
06.01.2012
Høring
Høring publisert
05.05.2015
Høringsfrist
03.08.2015
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.08.2015
Anvendes fra i Norge
01.01.2016