Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016, jf. europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/165 of 5 February 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne forordningen fastsetter formelt de rentekurvene som skal benyttes for beregning av forsikringstekniske avsetninger under Solvens II for rapportering med referansedato mellom 1. januar og 30. mars 2016. De tilsvarer rentekurvene per 31.12.2015 som EIOPA har beregnet og publisert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er allerede fastsatt (på direktivnivå) at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA. Dette har også vært lagt til grunn i høringen av den norske Solvens II-forskriften. Denne forordningen er derfor kun en formell fastsettelse av rentekurvene som skal benyttes for rapportering frem til 30. mars 2016, og det er ikke behov for å gjennomføre denne forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det allerede fastsatt at forsikringsforetakene skal benytte rentekurvene som beregnes og publiseres av EIOPA. Denne forordningen har derfor i seg selv ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Det er allerede fastsatt (på direktivnivå) at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA, og dette er lagt til grunn ved gjennomføringen av Solvens II i norsk regelverk. Denne forordningen er en formell fastsettelse av rentekurvene som ikke gir grunnlag for spesielle vurderinger fra norsk side.

Status
Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn. Denne forordningen gjelder kun informasjon som skal rapporteres med referansedato frem til 30. mars 2016.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet