Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse det til den tekniske utviklingen

(Draft) Commission Regulation amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2019)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) skal det på fellesskapsnivå fastsettes forsøksmetoder for tester av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, humantoksisitet og økotoksisitet) hvor slike tester er påkrevet for å fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper. Forordning (EF) nr. 440/2008 fastsatte de forsøksmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Kommisjonen revurderer etter behov forsøksmetodene i forordning (EF) nr. 440/2008 med henblikk på å erstatte, begrense eller forbedre forsøk med virveldyr og for å ta hensyn til tekniske fremskritt innen utviklingen av forsøksmetoder.

Forslaget til kommisjonsforordningen innebærer å oppdatere forordning (EF) nr. 440/2008 ved innføring av flere nye og oppdaterte forsøksmetoder som nylig ble fastsatt av OECD. Endringsforordningen omfatter elleve nye og sju reviderte forsøksmetoder. De nye testmetodene omfatter to nye metoder for å bestemme økotoksisitet og ni nye metoder for å bestemme helseeffekter. Elleve av de nye og oppdaterte testmetodene er relatert til in vitro-metoder for irritasjon/etsing av hud og øyne, hudsensibilisering, gentoksisitet og endokrine effekter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Forordning (EF) nr. 440/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 12/2012 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. juli 2012 nr. 750 om endring i REACH-forskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Status
Forslaget er stemt over i REACH-komiteen, komitologikomite for CLP og REACH, og sendt på høring til EUs råd og parlament til 22. mai 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet