Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1 av 3. januar 2017 om prosedyrer for identifikasjon av vannscootere og fritidsfartøy i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU om fritidsbåter og vannscootere

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1 of 3 January 2017 on procedures for watercraft identification under Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council on recreational craft and personal watercraft

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøy, gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. har et grunnleggende krav om at alle fritidsfartøy skal merkes med et unikt identifikasjonsnummer. I henhold til artikkel 49 (1) bokstav c i direktivet er Kommisjonen gitt hjemmel til å fastsette detaljerte regler for tildeling av ID-nummer mv. og det er dette den foreslåtte gjennomføringsforordningen handler om.

Forordningen regulerer i detalj hva ID-nummeret skal bestå av og ulike forhold ved utstedelsen, herunder hvem som utseder og detaljer rundt søknadsprosessen. ID-nummeret skal bl.a. bestå av en unik produsentkode. Til forskjell fra i dag må medlemsstatene også tildele produsentkode til søkere fra tredjeland. Produsentkoden skal registreres i et nasjonalt register som skal gjøres tilgjengelig for medlemsstater. Forordningen åpner for at medlemsstatene kan kreve gebyrer for utstedelse av produsentkoder.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Det er behov for forskriftsendring. Vanligvis vil forordninger gjennomføres ved inkorporasjon. Denne forordningen orienterer seg derimot i stor grad mot medlemsstatene. Det må derfor vurderes hva som er hensiktsmessig gjennomføringsmetode. Det kan også bli behov for å endre forskrift om gebyrer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For næringen medfører forordningen mer presise og forutsigbare regler om ID-nummer, særlig knyttet til produsentkoder. For den enkelte produsent vil eventuelle gebyrer knyttet til en søknad om produsentkode utgjøre en beskjeden kostnad sammenlignet med øvrige kostnader med å sette produkter på EØS-markedet.

Sjøfartsdirektoratet utsteder allerede produsentkoder for EØS-produsenter. At dette også skal gjelde tredjeland vil kunne medføre noe økning i saksmengden, det vil kunne gjennomføres innenfor gjeldende rammer.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til forordning har vært på høring hos båtbransjeforbundet "Norboat" som representerer den norske fritidsbåtbransjen, uten at det har kommet inn merknader. Rettsakten følger hurtigprosedyre og behandles derfor ikke i spesialutvalget.

Vurdering
Forordningen er relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.01.2017
Anvendelsesdato i EU
24.01.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.04.2017
Anvendes fra i Norge
05.04.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro