Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 av 22. mars 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger når det gjelder tekniske spesifikasjoner og oppdelinger av variablene

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre sammenlignelighed mellem folke- og boligtællingsdataene fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på Unionsplan skal folketællingsvariablerne fastlægges og opdeles på samme måde i alle medlemsstaterne. Der bør derfor vedtages tekniske specifikationer for disse variabler og deres opdeling.

(2) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.03.2017
Anvendelsesdato i EU
12.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet