Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitutter og investeringsselskaper hva angår reguleringsmessige tekniske standarder som spesifiserer minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter som bør være omfattet av de detaljerte registre, og forhold hvor dette krav bør gjelde

Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1712 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms with regard to regulatory technical standards specifying a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records and the circumstances in which the requirement should be imposed

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
For å sikre de kompetente myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene lett adgang til opplysninger om finansielle kontrakter, som definert i artikkel 2 (1) nr. 100) i krisehåndteringsdirektivet (BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive) (2014/59/EU), der den gjeldende krisehåndteringsplanen for institusjonen eller konsernet inneholder bestemmelser om krisehåndtering, skal disse myndighetene kreve at institusjonene løpende registrerer et minimum av opplysninger om slike kontrakter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Forordningen pålegger både norske myndigheter og private rettssubjekter plikter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Informasjonen som kreves om finansielle kontrakter antas ikke å gå vesentlig ut av det som institusjonene allerede besitter, men kan medføre behov for å systematisere og organisere denne annerledes. Ved en eventuell krisehåndtering vil forordningen sikre at informasjonen er tilgjengelig for tilsyns- og krisehåndteringsmyndighetene og skal medføre bedre og raskere krisehåndtering.

Vurdering
Forordningen er akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2016
Anvendelsesdato i EU
14.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet