Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345 av 14. november 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU vedrørende reguleringstekniske standarder som presiserer kriteriene i forbindelse med metoden til verdifastsettelse av aktiva og gjeld i institusjoner eller enheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/345 of 14 November 2017 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for assessing the value of assets and liabilities of institutions or entities

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlaments direktiv 2014/59 (BRRD). I forkant av krisehåndtering og nedskrivning eller konvertering av institusjonens gjeld skal krisehåndteringsmyndigheten sikre at en rettferdig, forsiktig og realistisk verdivurdering av institusjonens eiendeler og gjeld er foretatt. Dette følger av artikkel 36 i BRRD. Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser ifm den første verdivurderingen relatert til mulig krisehåndtering eller avvikling av en institusjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten - BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

BRRD vil i Norge tre i kraft først 1.1.2019 og denne forordningen vil derfor uansett ikke tre i kraft før denne dato.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS relevant og akeseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 29.03.2018. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.11.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet