Godkjenning av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1426 av 25. august 2015 om godkjenningen av preparatet av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Product)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1426 of 25 August 2015 concerning the authorisation of the preparation of benzoic acid, thymol, eugenol and piperine as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of the authorisation DSM Nutritional Product)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av et nytt fôrtilsetningsstoff til flere fjørfearter og -produksjoner. Det er et sammensatt preparat og består av 80-83% benzosyre, 1-1,9% thymol, 0,5-1% eugenol og 0,05-0,1% piperin. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, (forbedrer produksjonsresultater) er tilføyd. Benzosyre er fra før godkjent som Zooteknisk fôrtilsetningsstoff, de andre bestanddelene av preparatet er godkjent som tilsetningsstoffer i mat. Både minste og største tillatte innhold er fastsatt til 300 mg/kg fullfôr til alle anvendelsene, og preparatet skal ikke blandes med andre kilder for benzoesyre eller benzoater. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert godkjenningssøknaden, og finner at preparatet er trygt i bruk, når doseringen følges. Det kan ha en viss gunstig påvirkning på fôrutnyttelsen hos slaktekylling, og EFSA finner det forsvarlig å ekstrapolere resultatene fra slaktekyllingforsøk til også å gjelde livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betyding både til slakt og liv.

Rettsaken er grundig diskutert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer og ble vedtatt der 9. juli. Nå er den fastsatt i EU i samsvar med vedtaket i SCPAFF, og godkjenningen har varighet til 15. september 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Om fôrindustrien finner det aktuelt å ta i bruk preparatet i fjørfefôr, vil avhenge av økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten. Det er imidlertid positivt at preparatet kan brukes i ulike typer fjørfefôr. Det kan forenkle innkjøp og lagerhold hos industrien, siden et preparat kan ha allsidig anvendelse i fjørfefôrproduksjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Effekten av preparatet er ikke så godt dokumentert, og det er usikkert om det vil bli tatt i bruk som tilsetningsstoff i fjørfefôr i Norge. Etterspørselen fra fôrkundene vil trolig være av avgjørende betydning. Preparatet er trygt, så det vil være opp til industrien og kundene å vektlegge EFSAs vurdering av effekt. I mange tilfelle legges det mer vekt på at preparater er trygge i bruk og ikke så mye på om effekten er godt dokumentert når de vedtas i SCPAFF, seksjon fôrvarer. Det må være opp til kundene å vurdere om de vil etterspørre fôr tilsatt slike preparater, er argumentet i diskusjonene.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2015
Anvendelsesdato i EU
15.09.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015