Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/428 av 10. mars 2017 om godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/428 of 10 March 2017 approving the basic substance clayed charcoal in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Kommissionen den 18. maj 2015 en ansøgning fra Ets Christian Callegari vedrørende godkendelse af leret trækul som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport for Kommissionen den 6. juli 2016. Kommissionen forelagde vurderingsrapporten og et udkast til nærværende forordning til Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 7. oktober 2016 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 24. januar 2017.

(3) Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at leret trækul ikke i sig selv kan have hormonforstyrrende, neurotoksiske eller immunotoksiske virkninger, samt at det ikke er et stof, der giver anledning til bekymring. Desuden markedsføres det ikke som et plantebeskyttelsesmiddel, og det anvendes ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof. Leret trækul er en blanding af trækul som defineret i Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 og bentonit som fastlagt i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1060/2013 i form af granulat.

(4) Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at leret trækul kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Derfor bør leret trækul godkendes som basisstof.

(5) Dog er det i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og i lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser for godkendelse; disse er beskrevet i bilag I til nærværende forordning.

(6) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.03.2017
Anvendelsesdato i EU
31.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet