Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/518 av 26. mars 2015 om godkjenningen av preparatet av Entereococcus faecium NCIMB 10415 som fôrtilsetningsstoff til livkylling, fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og fjørfearter av mindre økonomisk betydning og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 361/2011 om tilpasningen til fôr med koksidiostatika (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd representert ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/518 of 26 March 2015 concerning the authorisation of the preparation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and minor poultry species reared for laying and amending Implementing Regulation (EU) No 361/2011 as regards the compatibility with coccidiostats (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional products Sp. z o.o)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det ble søkt om godkjenning av utvidet bruksområdet for et mikroorganismepreparat og om at preparatet kan brukes i fjørfefôr som inneholder visse koksidiostatika, der de er tillatt. Preparatet består av levedyktige celler av Enterococcus faecium NCIMB 10414, og den er ikke genmodifisert. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i slaktekyllingfôr og i fôr til kalv, kje, smågris, slaktegris, katt og hund, og det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Utvidelsen gjelder bruk i fôr til livkylling (skal bli verpehøner) og til fjørefearter av mindre økonomisk betydning både til slakt og til liv. Til slaktekylling er preparatet tillatte brukt i fôr som inneholder visse koksidiostatika, Tilsvarende bruk er også foreslått godkjent til livkylling og de andre fjørfartene. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og det utvidede bruksområdet. De finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det skal omsettes i "coated" form eller i mikrokapsler. Minste tillatte innhold for at det skal ha ønsket effekt på fordøyeligheten av fôr er 3x10 8 KDE/kg fullfôr til alle fjørfeartene.Forordning (EU) nr. 361/2011, som godkjenner til bruken i slaktekyllingfôr, er endret. Det føyes til at preparatet kan brukes i fôr som inneholder noen koksidiostatika. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 16. april 2025.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Å utvide bruksområdet for et preparat kan være praktisk for fôrindustrien. Da kan preparatet brukes i mange ulike fôrblandinger og lagerhold og kostnader kan reduseres. Siden koksidiostatika fortsatt er i bruk i fjørfefôr, vil det være gunstig å kunne bruke det omsøkte preparatet i fôr som inneholder koksidiostatika. Da vil en vil samtidig kunne bedre fordøyeligheten av fôret og minske problemene med koksidier.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne.- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utvidelse av godkjenningen for et preparat som er EFSA-vurdert og godkjent til mange dyrearter allerede, er helt kurant å kunne bruke til flere fjørfearter enn slaktekylling. Bedre fôrutnyttelse, som preparatet kan bidra til, er en økonomisk viktig egenskap i all husdyrproduksjon.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2015
Anvendelsesdato i EU
16.04.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 10-12
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2015
Anvendes fra i Norge
15.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0518
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro