Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1907 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) som et fôrtilsetningsstoff til storfe og sau

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1907 of 18 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus plantarum (KKP/593/p and KKP/788/p) and Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) as a feed additive for cattle and sheep

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av tre mikroorganismersom fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen «tilsetningsstoffer til ensilasje». Det er godkjent for alle sau og storfe. Det er vist effekt på alle fôrmidler. "European Food Safety Authority" (EFSA) kunne ikke konkludere på dose, men det er gitt anbefalt minimumsdose. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 18.10.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2017
Anvendelsesdato i EU
08.11.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet