Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/378 av 5. mars 2020 om godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/378 of 5 March 2020 concerning the authorisation of L-leucine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-laucin produsert ved hjelp av E. coli (NITE BP-02351) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er også godkjent som aromastoff i fôr for alle dyr. L-leucin i form av aromastoff er ikke foreslått godkjent tilsatt drikkevann. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning av aminosyrer til drikkevann, og preparatet skal derfor merkes med en advarsel om dette. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-lucin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2020
Anvendelsesdato i EU
26.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet