Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 852/2014 av 5. august 2014 om godkjenningen av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter

Commission Implementing Regulation (EU) No 852/2014 of 5 August 2014 concerning the authorisation of L-methionine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av den svovelholdige aminosyren L-methionin. Den er produsert ved hjelp av to de genmodifiserte stammene Escherichia coli (KCCM 11252P) og Escherichia coli (KCCM 11304P), og er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. Hverken rester av produksjonsstammene eller deres rekombinante DNA er funnet igjen i aminosyren, og European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet som trygt i bruk. De har også funnet at preparatet er en god kilde for L-methionin til alle dyrearter. Det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold, og preparatet kan tildeles dyra både via fôr og drikkevann. Det stilles imidlertid følgende ekstrakrav til merking av preparatet og premiks der det inngår: "Hvis preparatet skal gis via drikkevann, må en unngå overskudd av protein". Dersom det er frivillig merking av aminosyrer i fôrmidler eller fôrblandinger (kjæledyrfôr), skal en, dersom det merkes, angi id.nr. og navn på tilsetningsstoffet og tilsatt mengde av det. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. august 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2014 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er det første L-methioninpreparatet som er godkjent tilsatt både i fôr og drikkevann. Det åpner for større anvendelse av preparatet, da det kan tilsettes i fôrblandinger i fôrindustrien og av bonden selv både i drikkevann og i fôr blandet på gården. Kravet om ekstramerking er nødvendig for å unngå overfôring med protein. Aminosyretilførselen til dyr bør være balansert, for overskudd av enkeltaminosyrer til oppbyggingen av dyrets proteiner, skilles ut med urin og fører til N-forurensing. Dessuten er det en belastning på nyrene hos dyr å skille ut overskuddsnitrogen. Vannopptaket dyr i mellom varierer mye, og det kan føre til svært ulik tilførsel av L-methionin også. Både fôr og drikkevann kan være tilsatt denne aminosyren, derfor bør en være oppmerksom på faren for overfôring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Å kunne bruke aminosyretilsetning både i fôr og drikkevann er positivt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at overskudd av enkeltaminosyrer kan bli en følge. Det vil være både en ulempe for dyret, for miljøet (N-utslipp) og for bondens økonomi. Med klar merking av fôrvarer, kan den uheldige effekten reduseres. Fôrtilsetningsstoffer det ikke er fastsatt grenseverdier for, vil være trygge å gi via drikkevann, når en er klar over konsekvensene og tar sine forholdsregler.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.08.2014
Anvendelsesdato i EU
26.08.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 25-27
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2015
Anvendes fra i Norge
17.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0852
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro