Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 93/2012 av 3. februar 2012 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som tilsettingsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 93/2012 of 3 February 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (DSM 8862 and DSM 8866) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler og har identitetsnr. 1k20812. Det er tenkt brukt til ensilering av grovfôr, og er søkt godkjent til bruk i fôr til storfe, småfe, gris og hest. Preparatet er et av mange tilsvarende mikrobiologiske ensileringsmidler som er godkjent den siste tida. Mikroorganismen er ikke genmodifisert.

European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk. Det viser seg å ha effekt ved ensilering, da det reduserer pH og bevarer tørrstoffinnholdet i surfôret. Preparatet har virkning ved ensilering av alle typer grovfôr, både de som er lette å ensilere og de mer vanskelige å lage godt surfôr av. Anbefalt dosering av preparatet, når det ikke brukes i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler, er 3x108 KDE (kolonidannende enheter)/kg ferskt materiale. Det er angitt analysemetode i godkjenningen.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 24. februar 2022.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) følger av godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Mikrobiologiske ensileringsmidler er noe arbeidskrevende i bruk, derfor er de ikke benyttet i særlig grad i Norge. Siden det allerede er tilsvarende godkjente preparater i markedet, er det vanskelig å si om omsetningsleddene vil markedsføre dette preparatet, og dermed om det vil bli tilgjengelig for praktisk bruk. Imidlertid gir godkjenningen enda et aktuelt preparat til mikrobiologisk ensilering av grovfôr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2012
Anvendelsesdato i EU
24.02.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 10-12
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro