Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/676 av 29. april 2019 om godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 (bestanddeler av lysat fra Saccharomyces cerevisiae stammme DDSF623) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/676 of 29 April 2019 approving the low-risk active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623), in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indgav taskforcen ABE-IT 56 den 1. april 2016 en ansøgning til Frankrig om godkendelse af aktivstoffet ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623) (i det følgende benævnt »ABE-IT 56«).

(2) I henhold til artikel 9, stk. 3, i samme forordning meddelte Frankrig, som rapporterende medlemsstat den 25. maj 2016 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerheds­autoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3) Den 20. juni 2017 indsendte den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen, hvori det vurderes, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendel­seskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4) Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I henhold til artikel 12, stk. 3, i nævnte forordning anmodede den ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats vurdering af de supplerende oplysninger blev forelagt autoriteten i maj 2018 i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport.

(5) Den 26. juli 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt aktivstoffet ABE-IT 56 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten offentliggjorde konklusionen.

(6) Kommissionen forelagde den 23. oktober 2018 den reviderede vurderingsrapport om ABE-IT 56 og den 22. marts 2019 et udkast til forordning om godkendelse af ABE-IT 56 for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(8) Det er fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt for en eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, og navnlig de anvendelser, der er undersøgt og udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport. ABE-IT 56 bør derfor godkendes.

(9) Kommissionen mener endvidere, at ABE-IT 56 er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. ABE-IT 56 er ikke et problematisk stof, og det opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. ABE-IT 56 er et fraktioneringsprodukt af lysatet af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623. Saccharomyces cerevisiae er den mest anvendte gærsvamp i industriel/kommerciel fødevare- og drikkevareproduktion og forekommer overalt i miljøet. Den er ikke patogen for mennesker eller dyr, og den indebærer ingen smittefare for mennesker. Generelt set er den naturligt forekommende og udgør ikke nogen særskilt risiko for det omgivende miljø.

(10) ABE-IT 56 bør derfor godkendes som lavrisikoaktivstof for en periode på 15 år.

(11) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.04.2019
Anvendelsesdato i EU
20.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet