Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning av LED-nærlysmodulen 'E-light' som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision 2014/128/EU of 10 March 2014 on the approval of the light emitting diodes low beam module ‘E-Light’ as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Fabrikanten Automotive Lighting Reutlingen GmbH (i det følgende benævnt »ansøgeren«) indgav en ansøgning om godkendelse af LED-nærlysmodulet »E-Light« som en innovativ teknologi den 9. juli 2013. Ansøgningens fuldstændighed blev vurderet i henhold til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011. Kommissionen fandt, at ansøgningen var fuldstændig, og dagen efter den officielle modtagelse af de fuldstændige oplysninger, dvs. den 10. juli 2013, indledtes perioden for Kommissionens vurdering af ansøgningen.

(2) Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 (»de tekniske retningslinjer«).

(3) Ansøgningen vedrører LED-nærlysmodulet »E-Light«, som er en lysteknologi baseret på det såkaldte brydning/refleksion-system. »E-Light«-modulet bruger lysets refleksion og brydning gennem linsen til at koncentrere lyset, som produceres af et lille antal LED-lamper. Denne teknologi er væsentlig anderledes end det LED-system, der blev godkendt som en miljøinnovation ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/128/EU. Det bør desuden bemærkes, at Automotive Lightings ansøgning er baseret på den forenklede tilgang, der er beskrevet i de tekniske retningslinjer, mens den tidligere fodkendte ansøgning var baseret på den omfattende tilgang.

(4) Kommissionen finder, at de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, viser, at betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 samt i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 er opfyldt.

(5) Ansøgeren har dokumenteret, at »E-Light«-modulet ikke blev benyttet i mere end 3 % af nye personbiler registreret i referenceåret 2009. Til støtte herfor henviser ansøgeren til de tekniske retningslinjer, som refererer til CLEPA Light Sight Safety. Ansøgeren har benyttet prædefinerede funktioner og gennemsnitsdata i overensstemmelse med den forenklede tilgang som beskrevet i de tekniske retningslinjer.

(6) I overensstemmelse med den forenklede tilgang beskrevet i de tekniske retningslinjer har ansøgeren anvendt halogenlyskilder som teknologi i grundscenariet for at påvise CO 2 -besparelsen ved anvendelse af »E-Light«-modulet.

(7) Ansøgeren har forelagt en metode til afprøvning af CO 2 - reduktionerne, som indeholder formler, der er i overensstemmelse med formlerne beskrevet i de tekniske retningslinjer for den forenklede tilgang vedrørende lygtefunktioner. Kommissionen vurderer, at prøvningsmetodologien vil give prøvningsresultater, der er verificerbare, reproducerbare og sammenlignelige, og at den på en realistisk måde kan påvise CO 2 -besparelserne, der opnås ved brug af den innovative teknologi, med stor statistisk signifikans i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(8) På baggrund heraf finder Kommissionen, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har påvist, at den emissionsbesparelse, der opnås ved brug af den innovative teknologi, er mindst 1 g CO 2 pr. km.

(9) Eftersom aktivering af nærlyset ikke er påkrævet for den CO 2 -emissionsprøvning til typegodkendelse, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, finder Kommissionen, at teknologien ikke er omfattet af standardprøvecyklussen.

(10) Aktiveringen af de relevante lygtefunktioner er obligatorisk for at sikre, at driften af køretøjet er sikker, og er således ikke afhængig af førerens valg. På dette grundlag finder Kommissionen, at producenten må betragtes som ansvarlig for den nedsættelse af CO 2 -emissionerne, der følger af brugen af lysdioder.

(11) Kommissionen konstaterer, at verifikationsrapporten er udarbejdet af FAKT S.r.l., som er et uafhængigt og godkendt organ, og at rapporten understøtter ansøgningens konklusioner og resultater.

(12) På baggrund heraf finder Kommissionen, at der ikke bør gøres indvendinger mod godkendelsen af den pågældende innovative teknologi.

(13) Enhver producent, som ønsker at drage fordel af en nedbringelse af sine gennemsnitlige specifikke CO 2 -emissioner for at nå sine specifikke emissionsmål ved hjælp af de CO 2 -besparelser, der opnås ved brug af den innovative teknologi, der godkendes ved denne afgørelse, skal i henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 henvise til denne afgørelse, når producenten ansøger om et EF-typegodkendelsescertifikat for de relevante køretøjer.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2014
Anvendelsesdato i EU
31.03.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet