Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fuglearter

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of methyl N-methylanthranilate and methylanthranilate as feed additives for all animal species except avian species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av metyl-N-metylanthranilat og metylanthranilat som fôrtilsetningsstoff. Preparatene er søkt regodkjent i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer». Dette er de to aromastoffene som tilhører den kjemiske gruppen «anthranilate derivatives» (gruppe 27), som finnes naturlig i div. frukt og planteoljer. Det er søkt regodkjent for alle dyrearter utenom til fugl. Det er ikke foreslått regodkjent for fugl siden det har neverotoksisk effekt hos fugl.

Stoffene er vurdert av EFSA å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet, og er godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Preparatet er ikke foreslått regodkjent for tilsetning i vann, da det er vanskelig å kontrollere dose brukt sammen med fôr.Ved merking av stoffene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet