Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/376 av 5. mars 2020 om godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/376 of 5 March 2020 concerning the authorisation of Norbixin (annatto F) as a feed additive for cats and dogs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2020)

Sammendrag av innhold
Fargestoffet Norbixin (annatto F) er godkjent som sensorisk fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for katt og hund, og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i samme gruppe. Fargestoffer gir farge til fôret. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse under de gitte betingelser for bruk (størsteinnhold for hunder på 16 mg/kg og for katt 13 mg/kg).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2020
Anvendelsesdato i EU
26.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet