Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2066 av 13. november 2017 om godkjenning av sennepsfrøpulver som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2066 of 13 November 2017 concerning the approval of mustard seeds powder as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen modtog den 6. juni 2016 i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 en ansøgning fra Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) (Frankrig) om godkendelse af sennepspulver som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde den 20. januar 2017 en teknisk rapport om sennepspulver for Kommissionen. Kommissionen forelagde den 20. juli 2017 udkastet til den reviderede vurderingsrapport samt udkast til nærværende forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder og færdiggjorde disse inden komitéens møde den 6. oktober 2017.

(3) Det fremgår af den dokumentation, som ansøgeren har fremsendt, at sennepspulver opfylder kravene til fødevarer, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Hertil kommer, at sennepspulver ikke primært anvendes til plantebeskyttelse, men alligevel er brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(4) Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at sennepspulver kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Sennepspulver bør derfor godkendes som basisstof.

(5) I henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger.

(6) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2017
Anvendelsesdato i EU
04.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet