Grensekryssende elektristetshandel: bestemmelser om transmisjonsavgifter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om retningslinjer for ordningen for kompensasjon mellom transmissjonssystemoperatører og en felles prosedyre for regulering av transmisjonsavgifter

Commission Regulation (EU) No 838/2010 of 23 September 2010 on laying down guidelines relating to the inter-transmission system operator compensation mechanism and a common regulatory approach to transmission charging

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2013)

Sammendrag av innhold
Dette er en forordning med samme innhold som reg. 774 (om en inter-TSO kompensasjonsmekanisme mellom systemoperatører på elektrisitetsområdet). Det foreligger et eget EØS-notat om denne. Forordning 774 vil for EØS-EFTA landene erstattes av denne ved inkorporering av den tredje enegimarkedspakke i EØS. Gjennom den tredje energimarkedspakke vil energiregulatorbyrået ACER få en særskilt rolle i forhold til forordning 838/2010. Forordning 838/2010 skal også medvirke til at land som har inngått avtaler med EU eller tredjeland kan delta i inter-TSO kompensasjonsmekanismen. For øvrig innhold vises til EØS-notat om reg. 774/2010.

Forordning 838/2010 skal primært sikre kontinuitet i forhol dtil den tredje energimarkedspakke.

Forordningen er relatert til det indre energimarked og er EØS-relevant.

Status
Saken har vært vurdert i EØS og et utkast til EØS-vedtak er sendt til EUs utenrikstjeneste den 16.10.2013. Siden forordningen følger av regelverket in den tredje energimarkedspakke vil saken behandles i EØS-komiteen parallelt eller like i etterkant av øvrig regelverk i den trejde energimarkedspakke.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.09.2010
Anvendelsesdato i EU
03.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.10.2013
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet