Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av azoxystrobin, bicyclopyron, klormequat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, protiokonazol, spinetoram, trifloksystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/552 of 4 April 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, bicyclopyrone, chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin and triflumezopyrim in or on certain products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 6. juli 2018 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen nye Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er") for azoxystrobin, bicyclopyron, chlormequat, cyprodinil, difenoconazol, fenazaquin, fenpropimorph, fenpyroximat, flonicamid, fluopyram, flupyradifuron, fosetyl, imazamox, imazapyr, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, picoxystrobin, prothioconazol, quinclorac, saflufenacil, spinetoram, tebuconazol, trifloxystrobin og triflumezopyrim.

(2) Der er fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for nævnte stoffer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, undtagen for bicyclopyron og triflumezopyrim, for hvilke der ikke er fastsat specifikke MRL'er, og som heller ikke er opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(3) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelov­givningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid-/produktkombinationer: bicyclopyron (spiselige slagtebiprodukter fra pattedyr), difenoconazol (kernefrugter og ris), fenazaquin (alle produkter), fenpropimorph (bananer), fenpyroximat (pærer, agurker, meloner, peberfrugter, kaffebønner, citrusfrugter og animalske produkter), flonicamid (alle produkter), fluopyram (mælk, ris og tørrede ærter), flupyradifuron (alle produkter), imazamox (alle produkter), imazapyr (alle produkter), oxamyl (agurker og sommersquash), picoxystrobin (alle produkter), quinclorac (alle produkter), saflufenacil (alle produkter), spinetoram (avocado, blommer og animalske produkter), tebuconazol (alle produkter) og trifloxystrobin (hovedkål).

(5) Derfor bør CXL'erne for azoxystrobin, bicyclopyron, chlormequat, cyprodinil, difenoconazol, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothioconazol, spinetoram, trifloxystrobin og triflumezopyrim, som ikke er opført i betragtning 4, opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen hvis de vedrører produkter, der ikke er omhandlet i bilag I til forordningen, eller hvis de er fastsat til et lavere niveau end de gældende MRL'er. Nævnte CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen.

(6) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet kaliumphosphonater, på brombær, hindbær, blåbær, solbær og ribs, stikkelsbær og hyldebær indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er for fosetyl.

(7) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningen vurderet af den berørte medlemsstat, og vurderingsrapporten blev fremsendt til Kommissionen.

(8) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en begrundet udtalelser om de foreslåede MRL'er. Den fremsendte udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde den.

(9) Autoriteten konkluderede, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugerekspo­neringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Den tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevare­produkter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(10) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelse og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.04.2019
Anvendelsesdato i EU
25.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet