Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1791 av 17. oktober 2019 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauksifen-benzyl, fludioksonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben, S-abscisicsyre og trifloksystrobin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1791 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fatty alcohols, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisic acid and trifloxystrobin in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af 2,4 D, cyprodinil, dimethenamid, fludioxonil, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben og trifloxystrobin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for fluopyram. 1-Decanol, fedtalkoholer og S abscisinsyre er optaget i bilag IV til nævnte forordning. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for ABE IT 56 og florpyrauxifen-benzyl, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyprodinil, på knoldfennikel indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) For så vidt angår dimethenamid P, er der indgivet en sådan ansøgning for forårsløg, hoved- og pluksalat, endivie og "urter og spiselige blomster". For så vidt angår mepiquat, er der indgivet en sådan ansøgning for knoldfennikel. For så vidt angår fluopyram, er der indgivet en sådan ansøgning for broccoli. For så vidt angår mepiquat, er der indgivet en sådan ansøgning for dyrkede svampe. For så vidt angår pendimethalin, er der indgivet en sådan ansøgning for jordbær, hvidløg, løg, skalotteløg, tomater, peberfrugter, auberginer, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter, meloner, græskar, vandmeloner, artiskokker, porrer og rapsfrø. For så vidt angår picolinafen, er der indgivet en sådan ansøgning for byg, havre, rug og hvede. For så vidt angår pyraflufen-ethyl, er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter, trænødder, kernefrugter, stenfrugter, spisedruer, solbær og ribs, stikkelsbær, hyldebær, spiseoliven, kartofler, rapsfrø, bomuldsfrø, oliven til oliefremstilling, byg, havre, rug og hvede. For så vidt angår pyridaben, er der indgivet en sådan ansøgning for tomater og auberginer. For så vidt angår trifloxystrobin, er der indgivet en sådan ansøgning for broccoli.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om importtolerance for 2,4 D, der anvendes i Canada og USA på sojabønner. Ansøgeren hævder, at de godkendte anvendelser af stoffet på denne afgrøde i de pågældende lande medfører højere restkoncentrationer end MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte en højere MRL for at undgå handelsbarrierer for importen af denne afgrøde.

(5) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7) For så vidt angår 2,4 D, har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke forelå under den undersøgelse, der blev foretaget i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Disse oplysninger vedrører en valideret analysemetode til matricer med højt olieindhold.

(8) For så vidt angår dimethenamid, har ansøgeren fremlagt sådanne oplysninger vedrørende plantemetabolisme.

(9) For så vidt angår pendimethalin, har ansøgeren fremlagt de manglende restkoncentrationsforsøg.

(10) For så vidt angår picolinafen, har ansøgeren fremlagt en valideret analysemetode for korn og produkter af animalsk oprindelse samt den manglende fodringsundersøgelse af drøvtyggere.

(11) For så vidt angår pyraflufen-ethyl, har ansøgeren fremlagt validerede analysemetoder til matricer med højt vandindhold, lavt vandindhold, højt syreindhold og højt fedtindhold samt den manglende undersøgelse om lagerstabilitet for korn og gjort referencestandarden for pyraflufen kommercielt tilgængelig.

(12) Med hensyn til alle ansøgningerne konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(13) For så vidt angår mepiquat, har svampeproducenterne fremlagt nylige overvågningsdata specifikt for østershatte, som viser, at der i disse produkter forekommer restkoncentrationer over den gældende midlertidige MRL for dyrkede svampe. Disse restkoncentrationer skyldes krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der er blevet lovligt behandlet med mepiquat. På baggrund af autoritetens konklusioner om risiko for forbrugerne bør MRL'en for østershatte fastsættes på et niveau, der svarer til den 95. percentil af alle stikprøveresultaterne, samtidig med at den gældende MRL for andre dyrkede svampe opretholdes. Denne MRL vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger den 31. december 2022.

(14) I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet florpyrauxifen-benzyl indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 . Ansøgningen blev evalueret af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at der fastsættes en MRL, som dækker de repræsentative anvendelser på ris i overensstemmelse med god landbrugspraksis i Unionen .

(15) I forbindelse med godkendelsen af aktivstoffet ABE IT 56 konkluderede autoriteten, at det pågældende stof bør optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 .

(16) 1 Decanol, fedtalkoholer og S-abscisinsyre blev midlertidigt opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, indtil vurderingen i henhold til direktiv 91/414/EØF eller forordning (EF) nr. 1107/2009 er afsluttet. Autoriteten evaluerede på ny disse stoffer og konkluderede, at de bør være opført permanent i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 .

(17) For så vidt angår pyridaben, blev flere MRL'er ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2019/90 . Ved nævnte forordning nedsættes MRL'erne for en række produkter, heriblandt tomater og auberginer, til bestemmelsesgrænseværdien fra og med den 13. august 2019. Af hensyn til retssikkerheden bør MRL'erne for pyridaben, som fastsættes ved nærværende forordning, finde anvendelse fra og med samme dato.

(18) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(19) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(20) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2019
Anvendelsesdato i EU
13.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet