Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier av citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær (Monascus purpureus)

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of citrinin in food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsætter grænseværdier for citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus)

(2) Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vedtog den 2. marts 2012 efter anmodning fra Kommissionen en udtalelse om folke- og dyresundhedsmæssige risici ved forekomst af citrinin i fødevarer og foder . Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer konkluderede, at der på grundlag af de foreliggende data ikke kunne udelukkes en potentiel risiko ved citrinin med hensyn til genotoksicitet og carcinogenicitet på nulrisikoniveauet for nefrotoksicitet.

(3) Det fremgår af de foreliggende data om forekomst af citrinin i visse rød gær-ris-præparater, at disse præparater har et højt indhold af citrinin. Der blev derfor fastsat en grænseværdi for indholdet af citrinin i rød gær-ris-præparater i forordning (EF) nr. 1881/2006. På grund af den mangelfulde viden om forekomsten af citrinin i rød gær-ris-præparater og i andre fødevarer og de tilbageværende usikkerhedsmomenter med hensyn til citrinins carcinogenicitet og genotoksicitet anses det for hensigtsmæssigt at foretage en revurdering af grænseværdien.

(4) I 2015 offentliggjorde autoriteten en indkaldelse af forslag til undersøgelse af koncentrationer af citrinin i fødevareprøver med særlig fokus på korn og kornbaserede produkter fra forskellige geografiske regioner i Europa. Rapporten om resultaterne af disse undersøgelser "Occurrence of citrinin in food" blev offentliggjort i 2017. Rapporten gav repræsentative data om forekomsten af citrinin i fødevarer i Europa, primært i korn og kornprodukter og kosttilskud fremstillet på basis af ris fermenteret med rød gær.

(5) De nye forekomstdata om citrinin viser, at det ikke er nødvendigt at fastsætte grænseværdier for citrinin i fødevarer bortset fra rød gær-ris-kosttilskud. Med hensyn til citrinin i kosttilskud indeholdende rød gær (Monascus purpureus) viser de indsamlede repræsentative forekomstdata dog, at grænseværdien bør sænkes. Der er ingen nye toksicitetsdata om citrinin, som kan kræve en ajourføring af autoritetens vurdering af risikoen ved citrinin for folkesundheden. Der er derfor stadig usikkerhed om citrinins genotoksicitet og carcinogenicitet. Med henblik på beskyttelsen af folkesundheden er det derfor nødvendigt, at mængderne af citrinin i fødevarer er så lave, som det med rimelighed er opnåeligt. Dette er særligt relevant for kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær, da data viser, at der er forekommet meget høje mængder af citrinin i visse prøver af disse produkter, hvilket betyder, at forbrugerne af disse produkter udsættes for en høj eksponering af citrinin. Samtidig fremgår det, i overensstemmelse med tilgængelige data, at man ved at anvende god fremstillingspraksis kan opnå lave mængder af citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus). Da der fortsat er usikkerhed for så vidt angår citrinins toksicitet, og da det er muligt at opnå lave mængder af citrinin ved anvendelse af god fremstillingspraksis, er det hensigtsmæssigt at sænke grænseværdien for citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus) for at sikre et højt niveau af beskyttelsen af menneskers sundhed.

(6) Medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne bør gives en rimelig frist til at opfylde de nye krav, der er fastsat i forordningen. Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet