Grenseverdier for visse plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2006/62/EF av 12. juli 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos

Commission Directive 2006/62/EC of 12 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat - april 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdiene for plantevernmidlene desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos i næringsmidler. Stoffene har vært på markedet i EU, men først nå blitt vurdert for inkludering i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF om godkjenning av plantevernmidler. Desmedifam og fenmedifam er inkludert, mens det ble besluttet å ikke inkludere klorfenvinfos. Visse medlemsstater har imidlertid fått tillatelse til opprettholde godkjenningen av visse preparater inneholdende klorfenvinfos til 30. juni 2007.

Ved vurderingen ble det fastsatt ADI (akseptabelt daglig inntak) og hvis nødvendig ARfD (akutt referansedose). Eksponeringen av forbrukere for produkter som er behandlet med disse stoffene, er vurdert i henhold til EUs prosedyrer. Det har også blitt tatt hensyn til retningslinjer publisert av WHO. Det er konkludert med at de foreslåtte MRL (grenseverdi for restmengder) ikke vil føre til overskridelser av ADI eller ARfD.

De fleste grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen, og mange er midlertidige. Disse blir gjort permanente etter 4 år.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføringen i norsk rett medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004. Rådsdirektiv 91/414/EØF om godkjenning av plantevermidler er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på høring hos de berørte. Mattilsynet har ikke mottatt noen kommentarer til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2006
Gjennomføringsfrist i EU
20.01.2008
Anvendelsesdato i EU
21.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 243-251
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2007
Anvendes fra i Norge
03.05.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro