Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose

Tittel

Kommisjonsforordning om avslag på bruk av helsepåstnader på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2017)

Sammendrag av innhold
Utkast til rettsakt inneholder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstnadsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(15) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet en sammenheng mellom helsepåstanden og virkestoffet. Helsepåstanden som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Søkanden har fått en negativ vurdering av EFSA.

Det gjelder følgende påstand:

- Kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose og vedlikehold av normal tarmregulering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er implementert i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Påstanden ble diskutert på arbeidsgruppemøte den 18. februar 2016. Ingen MS hadde kommentarer til utkast til rettsakten. Det er ingen horisontale utfordringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakten har vært til diskusjon på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander 18. februar 2016 og fikk tilslutning fra medlemsstatene (MS) med kvalitifsert flertall på SCoPAFF 7. mars 2017.

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.07.2017
Anvendelsesdato i EU
26.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet