Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1886 av 20. oktober 2015 om avslag på bruk av helsepåstander for næringsmidler som viser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/1886 of 20 October 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på tre helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som er knyttet til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffene. EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsaken omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Alle tre søknader har fått negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende tre virkestoffer og påstander.

Virkestoff og påstand EFSA-nummer
Ikke-fordøyelige oligosakkarider og polysakkarider inkludert galaktooligosakkarider, oligofruktosakkaraider og polyfruktose og inulin.
Stimulerer opptak av kalsium.
Q-2008-140
Beta-galaktosidase fra Streptococcus thermophilus.
Laktase for en behagelig fordøyelse.
Q-2008-148
Svisker.
Bidrar til en normal tarmfunksjon.
Q-2008-193

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene. Det er gitt en overgangstid på 6 måneder for de tre helsepåstandene. Det betyr at helsepåstandene skal tas ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukeren større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt har vært oppe på agendaen på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 19. januar 2015 og på SCoPAFF den 9. juni 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene på disse to møtene. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "Stående komite for planter, dyr, fødevarer og fôr" SCoPAFF den 9. juni 2015. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen den 20. oktober og publisert i Official Journal of the European Union den 21. oktober 2015 og trer i kraft i EU den 9. november 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.10.2015
Anvendelsesdato i EU
10.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 166-168
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2016
Anvendes fra i Norge
09.02.2016