Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2174 av 20. november 2017 om endring av vedlegg E til vedtak 92/65/EØF hva angår helsesertifikatet for handel med bier og humler

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2174 of 20 November 2017 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the health certificate for trade in bees and bumble bees

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.11.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med levende bier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) er fastlagt i del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF. Der er ved det pågældende certifikat fastsat dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med blandt andet forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.), der gælder for både bier og humlebier.

(2) De krav, der er fastsat i det pågældende standardsundhedscertifikat, tillader kun flytninger af bier og humlebier fra områder med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner i forbindelse med formodet eller bekræftet forekomst af disse patogener.

(3) På baggrund af oplysninger modtaget fra Italiens kompetente myndigheder vedrørende deres erfaringer med forekomster af lille stadebille i honningbifamilier i Italien, siden Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU blev vedtaget for at forhindre spredning af lille stadebille fra de angrebne områder i Italien, synes disse krav at være ude af proportioner med hensyn til forvaltningen af den angrebne biavlssektor i en vedvarende periode efter konstateringen af forekomsten.

(4) Navnlig tager disse krav ikke hensyn til, at der kan være områder, som — selv om de ligger under 100 km fra sådanne forekomster — fortsat ligger uden for de beskyttelseszoner, der er oprettet uden om forekomsterne ved national lovgivning, som ikke er underlagt restriktioner i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger på EU-plan, og som er genstand for officielt tilrettelagt og gennemført aktivt tilsyn i overensstemmelse med retningslinjerne for overvågning af angreb af lille stadebille fra EU-referencelaboratoriet for honningbiers sundhed, hvilket gør det rimeligt at antage, at lille stadebille er fraværende fra disse områder.

(5) Desuden bør kravene opdateres for at tage hensyn til, at visuel undersøgelse og omgående anvendelse af et finmasket net omkring sendingen på oprindelsesstedet for så vidt angår sendinger af bidronninger ledsaget af et begrænset antal følgebier er en højst effektiv og teknisk mulig fremgangsmåde med hensyn til at begrænse den potentielle risiko for spredning af lille stadebille. Dette er bekræftet ved en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om lille stadebilles overlevelse, spredning og etablering, der blev vedtaget den 15. december 2015.

(6) Da de gældende krav er unødvendigt restriktive, er det derfor nødvendigt at ændre standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med bier og humlebier ved at tilføje et alternativt dyresundhedsmæssigt krav for sendinger af bidronninger, der — med henblik på at sikre fravær af forekomster af lille stadebille — anerkender værdien af aktivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side i kombination med styrkede risikobegrænsende foranstaltninger i forbindelse med samhandel inden for EU.

(7) Humlebier er ikke modtagelige over for Tropilaelaps-mide. Dette er bekræftet ved en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om risikoen for indslæbning af Aethina tumida og Tropilaelaps spp. i EU, der blev vedtaget den 27. februar 2013.

(8) Humlebier avles som regel i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø, som er omfattet af strenge biosikkerhedsforanstaltninger, og som regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed og tjekkes for forekomst af sygdomme. Det er — i modsætning til, hvad der gør sig gældende for bifamilier, der er sat ud i det fri — ikke sandsynligt, at sådanne anlæg, der er anerkendt og under tilsyn af den pågældende medlemsstats kompetente myndighed, vil blive berørt af tilstedeværelsen af lille stadebille. Det er allerede muligt for de kompetente myndigheder at udstede certifikater for sendinger fra sådanne anlæg til brug ved import af humlebier, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010.

(9) Det er derfor nødvendigt at ændre standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med bier og humlebier med henblik på at indføre alternative dyresundhedsmæssige krav for humlebier avlet i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø.

(10) Langt størstedelen af sendinger af humlebier sælges og sendes på tværs af grænser til bestøvningsformål, og der bør derfor ikke udstedes certifikater for sådanne bier til »Avl« eller til »Græsningskifte«, da de ikke anvendes til avl og aldrig kommer tilbage til deres oprindelsessted. Der bør derfor tilføjes yderligere en mulighed til certifikatet, således at der kan udstedes certifikat for sådanne dyr til produktion.

(11) Honningbier kan være genstand for handel i forskellige former, som for eksempel bidronninger med kun få følgebier, hele familier, småfamilier og i pakker. Klarhed med hensyn til arten af sendingerne i den henseende ville gøre det lettere for de kompetente myndigheder at foretage risikoanalyse med henblik på offentlig kontrol af sendingerne på bestemmelsesstederne. Der bør derfor tilføjes yderligere nøjagtige oplysninger til certifikatet.

(12) Del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2017
Anvendelsesdato i EU
12.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet