Identifikasjon og merking av småfe: unntaksbestemmelse for sauer og geiter i dyreparker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 506/2010 av 14. juni 2010 som endrer vedlegget til Rådetsrådsforordning (EF) nr. 21/2004 vedrørende sauer og geiter som holdes i zoologiske hager

Commission Regulation (EU) No 506/2010 of 14 June 2010 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards ovine and caprine animals kept in zoos

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004. Endringen innebærer at myndighetene i den enkelte EØS-stat kan gi unntak fra merkereglene i forordningen for sauer og geiter som holdes i eller flyttes mellom dyreparker som er godkjent etter artikkel 13(2) i direktiv 92/65/EØF, forutsatt at dyrene er individuelt merket og sporbare.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forordning (EF) nr. 21/2004 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe. Rettsakten innebærer at Mattilsynet kan gi unntak fra forskriftens merkeregler for sauer og geiter som holdes i eller flyttes mellom dyreparker som er godkjent etter forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg, som gjennomfører artikkel 13(2) i direktiv 92/65/EØF i norsk rett. Per i dag er det kun én dyrepark her i landet som er godkjent etter denne forskriften og som vil kunne søke om unntak.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.05.2010
Anvendelsesdato i EU
05.07.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 475-476
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.10.2011
Anvendes fra i Norge
11.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0506
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro