Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1162 av 1. juli 2019 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 med hensyn til standard helsesertifikatene BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM og listene over tredjeland, tredjelandsområder eller deler av disse, hvorfra innførsel til Unionen av levende hovdyr og fersk kjøtt tillates

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1162 of 1 July 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the models of veterinary certificates BOV-X, OVI-X, OVI-Y and RUM and the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of certain ungulates and of fresh meat is authorised

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 er der blandt andet fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr, herunder sendinger af hovdyr. Del 1 i bilag I til nævnte forordning indeholder en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan importeres til Unionen, samt de særlige betingelser for indførsel af sådanne sendinger fra visse tredjelande.

(2) Der er i del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 fastsat standardveterinærcertifikater for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til avl og/eller levebrug efter import (BOV-X), for tamfår og tamgeder (Ovis aries og Capra hircus) til avl og/eller levebrug efter import (OVI-X), for tamfår og tamgeder (Ovis aries og Capra hircus) til omgående slagtning efter import (OVI-Y) og for dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae (RUM). Disse certifikater omfatter garantier vedrørende epizootisk hæmoragi, som er en ikke-smitsom virussygdom hos drøvtyggere, der overføres af visse arter af Culicoides-myg.

(3) Canada (CA-0) er opført i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 som godkendt med hensyn til import til Unionen af sendinger af visse hovdyr i overensstemmelse med standardveterinærcertifikaterne POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM.

(4) Canada har anmodet om at blive anerkendt som årstidsbestemt frit for epizootisk hæmoragi. Med henblik herpå fremlagde Canada i 2016 oplysninger, der viser, at vejrforholdene i Canada mellem 1. november og 15. maj ikke tillader cirkulation af Culicoides-arter, som er overførselsvektorer for både bluetonguevirus og epizootisk hæmoragi-virus.

(5) Kommissionen fandt, at de oplysninger, som Canada har fremlagt, er i overensstemmelse med standarderne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) vedrørende demonstration af årstidsbestemt frihed for bluetongue og med de EU-krav, der gælder for flytning af modtagelige dyr inden for Unionen. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/384 blev Canadas status som årstidsbestemt frit for bluetongue derfor anerkendt med en bluetonguefri periode fra 1. november til 15. maj.

(6) Standarderne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) vedrørende demonstration af årstidsbestemt frihed for epizootisk hæmoragi er ækvivalente med dem, der gælder for bluetongue. Canadas status som frit for epizootisk hæmoragi bør derfor anerkendes for en tilsvarende periode fra 1. november til 15. maj.

(7) Listen og de særlige betingelser i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres for så vidt angår indførsel til Unionen af visse hovdyr, der er modtagelige for epizootisk hæmoragi, fra et land eller område, der er årstidsbestemt frit for epizootisk hæmoragi, samt med henblik på at anerkende Canadas status som årstidsbestemt frit for epizootisk hæmoragi med en epizootisk hæmoragi-fri periode fra 1. november til 15. maj.

(8) Standardveterinærcertifikaterne BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM, der er fastsat i del 2 i nævnte bilag, bør også ændres med henblik på at indføre de relevante dyresundhedserklæringer for dyr, der kommer fra et land eller område, der er årstidsbestemt frit for epizootisk hæmoragi.

(9) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 fastlægges der desuden særlige betingelser for indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød fra visse hovdyr. Bilag II til nævnte forordning indeholder en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan importeres til Unionen, samt de standardveterinærcertifikater, der svarer til de pågældende sendinger, og de særlige betingelser, der skal være opfyldt i forbindelse med import fra visse tredjelande.

(10) På nuværende tidspunkt er det kun et af de områder i Argentina, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, AR-2, som er godkendt til eksport af fersk ikkeudbenet kød fra kvæg og får samt fra opdrættet og vildtlevende drøvtyggende vildt til Unionen. Argentinas kompetente myndigheder anmodede Kommissionen om at godkende en anden del af dets område, kendt som »Patagonia Norte A«, til indførsel til Unionen af fersk ikkeudbenet kød fra visse hovdyr. Denne region, som består af dele af provinserne Neuquén, Río Negro og Buenos Aires, som tidligere var i AR-1, blev anerkendt som fri for mund- og klovesyge (FMD) uden vaccination af Verdensorganisationen for Dyresundhed i 2013.

(11) Kommissionens tjenestegrene gennemførte i marts 2018 en kontrol for at vurdere, om overvågningen og regionaliseringsforanstaltningerne for mund- og klovesyge i zonen »Patagonia Norte A« giver tilstrækkelige garantier for indførsel til Unionen af fersk kød fra kvæg, får samt opdrættede og vildtlevende drøvtyggere, som ikke er underkastet udbening og modning. Resultatet af kontrollen var gunstigt.

(12) Del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres for at ajourføre regionaliseringen af Argentina og godkende en ny del af Argentinas område med hensyn til indførsel af fersk ikkeudbenet kød fra visse hovdyr.

(13) Derudover er import af fersk kød fra vildtlevende hovdyr til Unionen i overensstemmelse med standardveterinærcertifikatet RUW tilladt fra tre af Argentinas områder, der er opført som frie for mund- og klovesyge, med eller uden vaccination. I de tilfælde, hvor der vaccineres, gælder de supplerende garantier vedrørende modning, pH-måling og udbening af fersk kød. Der er dog medtaget en fodnote i listen i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for at udelukke visse departementer i provinsen Corrientes, hvor der blev indrapporteret udbrud af mund- og klovesyge i 2006, fra denne tilladelse. Argentinas kompetente myndigheder har indgivet en anmodning til Kommissionen om at lade denne fodnote udgå for at afspejle den nuværende dyresundhedsmæssige situation i disse departementer. Kommissionen mener, at den nuværende dyresundhedsmæssige situation i disse departementer berettiger til, at fodnoten udgår. Del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres for at lade den pågældende fodnote udgå.

(14) På baggrund af De Forenede Nationers mægling indgik Athen og Skopje i juni 2018 en bilateral aftale (»Prespaaftalen«) om at ændre FN's foreløbige reference for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Denne aftale er nu ratificeret af begge lande, og Republikken Nordmakedonien har formelt informeret EU om dens ikrafttræden.

(15) Bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.07.2019
Anvendelsesdato i EU
28.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet