Import av fiskeprodukter: endringsbestemmelser for Curaçao og Sint Maarten (tillatelser) og De nederlandske Antillene (forbud)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/650/EU av 17. oktober 2012 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere Curacao og St. Maarten i listen over fra hvilke tredjestater det kan importeres visse fiskerivarer bestemt til humant konsum og fjerning av de Nederlandske Antiller fra denne listen

Commission Implementing Decision 2012/650/EU of 17 October 2012 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of Curaçao and Sint Maarten in the list of third countries and territories from which imports of certain fishery products for human consumption are permitted and the deletion of the Netherlands Antilles from that list

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekrav i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslisten er at de Nederlandske Antiller opphørte som egen stat 10. oktober 2010. Samtidig fikk Curacao og St. Maarten status som selvstendige stater. Det er derfor naturlig å fjerne de Nederlandske Antiller fra listen. Curacao og St. Maarten har vist seg å oppfylle de samme krav som før opphøringen av de Nederlandske Antiller, og tas derfor inn på listen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Rettsakten følger forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2012
Anvendelsesdato i EU
06.11.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2013
Anvendes fra i Norge
26.02.2013