Import av fôr til kjæledyr fra Georgia

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1720 av 17. november 2020 om endring av forordning (EU) No 142/2011 med hensyn til import av fôr til kjæledyr fra Georgia

Commission Regulation (EU) 2020/1720 of 17 November 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of petfood from Georgia

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning 142/2011, vedlegg XIV, kap. II, seksjon 1 gir en liste med krav ved import av kjæledyrfôr til EU/EØS sammen med en liste over 3. land som er godkjent for import av kjæledyrfôr. Etter ønske fra Georgia har KOM gjennomført en inspeksjon av produksjon av kjæledyrfôr i Georgia. Konklusjonen fra inspeksjoner er at Georgia etterkommer regelverket for produksjon av kjæledyrfôr, og det foreslås derfor å inkludere Georgia på listen over 3. land det kan importeres kjæledyrfôr fra. Dette gjelder bearbeidet kjæledyrfôr inkludert tyggeben, men ikke rått kjæledyrfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og industrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2020
Anvendelsesdato i EU
08.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet