Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1349 av 3. august 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Sør-Afrika i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1349 of 3 August 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for South Africa in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.9.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2015

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. Sør-Afrika har siden 2011 vært pålagt restriksjoner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i landet. Sør-Afrika er nå friforklart for HPAI etter vurdering av innsendt dokumentasjon. Dette medfører at det åpnes for import av strutsekjøtt fra Sør-Afrika.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 endres derfor i henhold til det ovenfor beskrevende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 7. juli 2015 og publisert på OJ den 5. august 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.08.2015
Anvendelsesdato i EU
25.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.08.2015
Anvendes fra i Norge
19.08.2015