Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/949 af 3. juli 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 834/2007 vedrørende ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/949 of 3 July 2018 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2) I overensstemmelse med aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter, der er godkendt ved Rådets afgørelse (EU) 2017/2307, accepterer Unionen og Chile, at de produkter, der er opført i et bilag til aftalen, importeres og markedsføres som økologiske produkter på deres territorium, forudsat at de pågældende produkter er i overensstemmelse med den anden parts lovgivning og bestemmelser. Bilag I til aftalen omfatter økologiske produkter fra Chile, for hvilke Unionen har anerkendt ækvivalens. Af hensyn til klarheden bør Chile optages på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(3) Ifølge oplysninger fra Costa Rica har dets kompetente myndighed tilføjet et nyt kontrolorgan, nærmere bestemt »Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A«, til listen over kontrolorganer, der er godkendt af Costa Rica.

(4) Ifølge oplysninger fra Schweiz har kontrolorganerne »Institut für Marktökologie (IMO)« og »ProCert Safety AG« ændret navn til henholdsvis »IMOswiss AG« og »ProCert AG«.

(5) Ifølge oplysninger fra Tunesien er navnet på den kompetente myndighed ændret. Tunesien har desuden meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har tilføjet et kontrolorgan, »CERES GmbH«, til listen over kontrolorganer, der er godkendt af Tunesien, og at kontrolorganet »Ecocert SA en Tunisie« har ændret navn til »Ecocert SA«. Godkendelsen af kontrolorganet »Suolo e Salute« er trukket tilbage. Endelig har kontrolorganerne »Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH« og »Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)« fået nye kodenumre.

(6) Ifølge oplysninger fra Sydkorea er der nye internetadresser for »OCK« og »Neo environmentally-friendly«. Godkendelsen af kontrolorganet »Ecocert« er trukket tilbage. Endelig har Sydkoreas kompetente myndighed godkendt yderligere fire kontrolorganer, som skal opføres på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008: »Ecolivestock Association«, »Association for Agricultural Products Quality Evaluation«, »University Industry Liaison office of CNU« og »Eco Agriculture Institute Inc.«

(7) Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(8) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Agreco R.F. Göderz GmbH« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende »Agreco R.F. Göderz GmbH« for produktkategori B for alle tredjelande, for hvilke det var blevet godkendt for andre produktkategorier, og at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori D til Cape Verde, Fiji, Iran, Cambodia, Den Tidligere Jugoslaviske Republik, Salomonøerne, El Salvador, Tonga og Samoa samt for produktkategori A, for så vidt angår Mexico og Uruguay.

(9) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Bioagricert S.r.l« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Bioagricert S.r.l« for produktkategori D, for så vidt angår Indonesien.

(10) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Biocert International Pvt Ltd« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende »Biocert International Pvt Ltd« for produktkategori D og E, for så vidt angår Indien, og for produktkategori A og D, for så vidt angår Sri Lanka.

(11) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Ny Kaledonien og for produktkategori E til Togo.

(12) »Ecoglobe« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse og internetadresse.

(13) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ekoagros« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det berettiget at udvide godkendelsen for Rusland til produktkategori B og D.

(14) »NASAA Certified Organic Pty Ltd« har meddelt Kommissionen, at dets internetadresse er ændret.

(15) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »OneCert International PVT Ltd« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Benin, Indonesien, Nigeria, Filippinerne og Togo.

(16) »Organic Certifiers« har meddelt Kommissionen, at det har indstillet sine attesteringsaktiviteter i alle de tredjelande, for hvilke det var godkendt. Organet bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(17) »ORSER« har meddelt Kommissionen, at det har ændret adresse.

(18) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Q-check« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Q-check« for produktkategori A og D, for så vidt angår Albanien, Egypten, Jordan, Kosovo, Libanon, Peru, Saudi-Arabien, Serbien, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater.

(19) »Quality Partner« har meddelt Kommissionen, at det har indstillet sine attesteringsaktiviteter i Indonesien, som var det eneste tredjeland, det var godkendt for. Organet bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(20) »Soil Association Certification Limited« har meddelt Kommissionen, at det vil opføre med sin attesteringsvirksomhed i Egypten og Iran. Disse lande bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(21) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Hviderusland og for produktkategori A og B til Usbekistan.

(22) Som følge af opførelsen af Chile i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør de relevante kontrolorganer, der hidtil har været godkendt til import af produkter fra kategori A, D eller F fra Chile, fortsat være anerkendt for så vidt angår Chile for nævnte produktkategorier, undtagen for produkter, der henhører under handelsaftalens anvendelsesområde.

(23) Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(24) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
05.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2018
Anvendelsesdato i EU
24.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet