Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1668 av 6. november 2018 om endring av vedlegg I til vedtak 2006/766/EF med hensyn til oppføring av Amerikas forente stater i listen over tredjestater og territorier fra hvilke import av levende, frosne og beiarbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for humant konsum er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1668 of 6 November 2018 amending Annex I to Decision 2006/766/EC as regards the entry for the United States of America in the list of third countries and territories from which imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption are permitted

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.11.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i kommisjonsbeslutning 2006/766/EF. Vedlegget inneholder en liste over hvilke tredjestater og områder det er tillatt å importere levende, frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler fra. Listen inneholder også restriksjoner på slik import fra enkelte land. Formålet med listen er å beskytte helsen til forbrukerne ved å sikre at kun varer som oppfyller fellesskapets hygienekravene kan importeres.

De seneste EU-kontollene i De forente statene (USA), med hensikt å evaluere det eksisterende kontrollsystemet for produksjon av toskallede bløtdyr bestemt til eksport til Unionen, fant sted i 2015. Med bakgrunn i disse kontrollene og at kompetent myndighet har gitt forsikringer om at betingelsene for produksjonen i statene Massachusetts og Washington samsvarer med Unionens produksjonkrav, blir statene Massachusetts og Washington tatt inn i listen over tredjeland og områder som det er tillatt å importere levende, frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir ikke noen administrative eller økonomiske konsekvenser for privatpersoner, næringen eller Mattilsynet. USA har ikke tidligere vært oppført på listen i vedlegg I.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Dette fordi rettsakten kun tillater import av levende, frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler på bakgrunn av kontroller gjennomført av Kommisjonen og garantier gitt av USAs kompetente myndighet på at produksjonen er i samsvar med Unionens krav.

Status
Rettsakten ble gjeldende i EU 6. november 2018 og i Norge 16. november 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018
Anvendes fra i Norge
16.11.2018