Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2011 av 2. mai 2011 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 hva gjelder opplysningene om Israel på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter

Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2011 of 2 May 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Israel in the list of third countries, territories, zones or compartments

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at Israel den 8. mars 2011 meldte om utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N1 på sitt område. Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EF) nr. 798/2008.

Israel er oppført på tredjelandslisten som et tredjeland hvorfra alle fjørfeprodukter som omfattes av forordningen kan importeres til EØS-området. Etter et utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i begynnelsen av 2010 ble det innført et midlertidig forbud for import av visse produkter til EØS-området fra nærmere bestemte deler av Israel, oppført som sone IL-2. Produkter fremstilt i denne sonen før 1. mai 2010 omfattes av det midlertidige importforbudet.

På grunn av det nye bekreftede utbruddet av HPAI kan ikke lenger Israels område betraktes som fritt for denne sykdommen. Israel har gitt Europakommisjonen opplysninger om de tiltak som er gjennomført for å bekjempe sykdommen og begrense spredning. Israels innsats for å bekjempe sykdommen har vært rask og effektiv, og en evaluering av den epidemiologiske situasjonen foretatt av Europakommisjonen har gitt positivt resultat. Dette gjør det mulig å begrense restriksjonene for import til EØS-området til de områder som er berørt av sykdommen. Områdene som omfattes av importforbudet er oppført på tredjelandslisten som sone IL-3. Importforbudet tidsbegrenses og skal kun gjelde i tre måneder frem til 14. juni 2011.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 427/2011.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 427/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 9. mai 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.05.2011
Anvendelsesdato i EU
06.05.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2011
Anvendes fra i Norge
09.05.2011