Import til Tsjekkia av gelatin til fremstilling av fotografisk materiale

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2009/960/EU av 14. desember 2009 som endrer vedtak 2004/407/EF om tillatt import til Tsjekkia av gelatin til fremstilling av fotografisk materiale

Commission Decision 2009/960/EU of 14 December 2009 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech Republic

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2004/407/EF som gir et unntak fra forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) for import av gelatin fremstilt av kategori 1 materiale. Import av slikt materiale er i utgangspunktet ikke tillatt, men rettsakten åpner for at Tsjekkia kan importere slikt gelatin til fremstilling av fotografisk materiale. Importen kan kun skje til de virksomhetene i Tsjekka som er listet opp i rettsaktens vedlegg I. Virksomheter i Frankrike, Nederland, Luxembourg og Storbritannia har allerede tillatelse til å importere slik gelatin til fremstilling av fotografisk materiale på visse vilkår. Gelatinet omsettes ikke til andre medlemsstater.

Merknader
Rettsakten retter seg kun mot Tsjekkia. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 288-293
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0960
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro