Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 215/2010 av 5. mars 2010 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 om etablering av en liste over tredjeland, områder, zoner og segmenter til hvilke fjærkre og fjærkreprodukter kan importeres og sendes i transitt gjennom Fellesskapet, og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikat

Commission Regulation (EU) No 215/2010 of 5 March 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements, as corrected by OJ L 124, 20.5.2010, p. 10.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer tredjelandslistene og helsesertifikatene mhp. import av fjørfe, rugeegg av fjørfe, fjørfekjøtt og strutsekjøtt fra Brasil, Canada, Chile, Kroatia og USA. Bakgrunnen for endringen er at disse landene har gitt garantier til Kommisjonen om at de, på lik linje med EU-landene, har et regelverk om bekjempelse og håndtering av Newcastle Disease. Ved utbrudd av Newcastle Disease i disse tredjelandene er import av fjørfe og fjørfeprodukter fortsatt tillatt dersom de ikke kommer fra områder underlagt restriksjoner fra myndighetene. I tredjelandslisten kolonne 6 om særskilte krav vises det nå til de tredjestatene som har et bekjempelsesprogram mot Newcastle Disease. I tillegg tas det inn en fotnote i de aktuelle helsesertifikatene, som viser til at det kun er tillatt å importere fjørfe og fjørfeprodukter fra disse landene, forutsatt at de er frie for Newcastle Disease. Canada har også fått godkjent sine bekjempelsestiltak mot lavpatogent aviær influensa. De aktuelle helsesertifikatene for import av fjørfe og fjørfeprodukter endres i henhold til forordning (EU) nr. 215/2010.

Merknader
Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved ny forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2008 nr 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Det forventes at endringene hovedsakelig får administrative konsekvenser. Ved import av fjørfe og fjørfeprodukter til Norge, benyttes i dag helsesertifikatene i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). For dyr og miljø vil der ikke være endringer. Offentlig ressursbruk, i forbindelse med selve implementeringen, vil være marginalt. Imidlertid er det per dags dato ingen rutiner for hvordan forordninger etter forenklet prosedyre skal oversettes til norsk og rettsaktene legges derfor ved på dansk. Henvisningsforskriftene kan bli vanskeligere å forstå for brukeren når forordningen ikke er på norsk. Det er forsøkt å gjøre forskriften lettere tilgjengelig ved å legge ved en oppdatert tredjelandsliste.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenkelt prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten må notifiseres til ESA.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten trådte i kraft i EU 12. april 2010. På bakgrunn av flere forhold, bl.a hjemling i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd ble forskriftsutkastet 31. mai 2010 sendt til Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for fastsettelse.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.03.2010
Anvendelsesdato i EU
12.04.2010
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.07.2010
Anvendes fra i Norge
19.07.2010