Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om etablering av en prosedyre for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Regulation (EU) No 725/2011 of 25 July 2011 establishing a procedure for the approval and certification of innovative technologies for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning 725/2011 fastsetter prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til parlamentets og rådets forordning 443/2009, artikkel 12 (miljøinnovasjoner). Forordning 725/2011 beskriver krav til opplysninger i søknaden, blant annet en beskrivelse av selve teknologien og hvordan den skal brukes på kjøretøyet, og beskrivelse av testmetoden som skal benyttes til å påvise faktiske reduksjoner i CO2-utslipp. Reduksjonene må kunne måles med tilfredsstillende nøyaktighet, og testmetoden skal gi resultater som kan verifiseres, repeteres og sammenlignes. Teknologier som allerede er regulert/gjort obligatorisk gjennom andre EU-rettsakter, vil ikke bli ansett som miljøinnovasjoner i denne sammenheng. Eksempler på dette er dekktrykksmålere, girskiftindikator og bruk av biodrivstoff. Videre vil heller ikke teknologi som en tid har vært allment tilgjengelig på markedet regnes som miljøinnovasjoner.

Vedlagt søknaden skal det følge en testrapport fra et uavhengig, godkjent testorgan. For å sikre en transparent søknadsprosess, vil et kort sammendrag av teknologibeskrivelsen og testmetoden bli offentliggjort av Kommisjonen når søknaden er mottatt. Så fort søknaden er godkjent, vil testmetoden i sin helhet som hovedregel gjøres tilgjengelig for allmennheten. Dersom søker ønsker fortrolig behandling av sin søknad, skal søker begrunne dette og forordning 1049/2001, artikkel 4, kan komme til anvendelse.

De CO2-reduksjoner som oppnås ved bruk av den nye miljøteknologien, kan bli kreditert bilfabrikanter ved beregning av de spesifikke CO2-utslippene etter forordning 443/2009. Reduksjonen må være minimum 1 g CO2/km for å kunne bli godskrevet. Bilfabrikanter som ønsker å benytte denne muligheten, søker typegodkjenningsmyndigheten om EF-typegodkjenningsattest for de kjøretøy som er utstyrt med den nye miljøteknologien, og de sertifiserte CO2-reduksjonene kjøretøyet oppnår ved bruk av teknologien skal angis særskilt i typegodkjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet (COC) i samsvar med godkjenningsdirektiv 2007/46/EF.

Kommisjonen skal sikre at de sertifiseringer og CO2-reduksjoner som er knyttet til det enkelte kjøretøy blir verifisert på ad-hoc basis. Dersom det oppdages avvik mellom sertifiserte CO2-reduksjoner og de reduksjoner som blir verifisert ved bruk av relevant testmetode, skal fabrikanten underrettes om dette. Fabrikanten kan innen 60 dager fremlegge dokumentasjon på at de sertifiserte CO2-reduksjonene er korrekte. Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges eller ikke er tilfredsstillende, kan Kommisjonen fatte vedtak om ikke å ta hensyn til disse reduksjonene ved beregning av fabrikantens spesifikke CO2-utslipp etter forordning 443/2009.

Fra den dato revidert målemetode for CO2-utslipp trer i kraft, er det ikke lenger anledning til å få godkjent miljøinnovasjoner etter 443/2009, artikkel 12. For å sikre en passende utfasing av de kreditter for miljøinnovasjoner som er godkjent etter forordning 725/2011, skal denne forordning revideres senest i 2015.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning 725/2011 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den europeiske unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett
Vi har ikke regler tilsvarende det forordningen omhandler i norsk kjøretøyrelatert regelverk i dag.

Norsk gjennomføring
Det vises til de vurderinger om dette som er gjort i EØS-notatet til forordning 443/2009, herunder spørsmålet om implementering.Rettsakten angir prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av miljøinnovasjoner for fabrikant, EU-kommisjonen og typegodkjenningsmyndighet. Norge har ingen bilprodusenter som vil bli berørt. Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge utover det som kreves for implementering i norsk rett. Hva gjelder vurdering av art. 103-forbehold, vises det til notat til forordning 443/2009 for drøftelse av dette.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Forordningens krav til søknad, sertifisering og verifisering av faktiske CO2-reduksjoner anses rimelige og relevante. Prosedyrene skal gjøre systemet transparent og forutsigbart for produsentene. Muligheten for å få kreditert CO2-reduksjoner ved beregning av de spesifikke CO2-utslippene, vil forhåpentligvis inspirere til miljøteknologi-innovasjon.

Status
Forordningen ble vedatt 25. juli 2011 og trådte i kraft i EU 15. august 2011.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.07.2011
Anvendelsesdato i EU
15.08.2011
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet