Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/14/EF av 11. mars 2009 som endrer direktiv 94/19/EF om innskuddsgarantiordninger når det gjelder dekningsgrad og utbetalingsforsinkelser

Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.9.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Direktivet gjør endringer i direktiv 94/19/EF om innskuddsgarantiordninger. Gjeldende direktivforpliktelse stiller krav om at medlemslandene må sørge for nasjonale ordninger som garanterer for innskudd i banker på minimum 20 000 euro. Med det nye direktivet stilles det krav om at medlemslandene innen 30. juni 2009 skal øke minimum innskuddsdekning fra 20 000 euro til 50 000 euro. Videre skal garantien økes og settes til 100 000 euro (fullharmonisering) innen utgangen av 2010.

Videre stiller direktivet krav til at tiden for utbetalinger under garantiordningene reduseres fra maksimalt 3 måneder til maksimalt 20 arbeidsdager. I helt særskilte tilfeller kan utbetalingstiden, etter samtykke fra tilsynsmyndighetene, forlenges med 10 dager.

Med direktivendringene vil det ikke lenger være tillatt å la garantiordningene delfinansieres ved å ta en egenandel på inntil 10 prosent fra innskyterne.

Merknader
EØS-regler som svarer til innskuddsgarantidirektivet er gjennomført i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker m.m. (Banksikringsloven). En innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, slik som vedtatt av EU, vil kreve endringer i banksikringsloven, særlig med hensyn til nivået på innskuddsdekningen.

Etter loven 1996 dekker den norske innskuddsgarantiordningen i dag innskudd på inntil 2 millioner kroner per kunde per bank. Dette har vært en god garantiordning sammenlignet med de andre europeiske land. Ordningen har vært godt kommunisert til innskytere i norske banker og har bidratt til trygghet for innskuddene til norske bankkunder, og den bidro til stabilitet i innskuddsmassen under den internasjonale bankkrisen høsten 2008. En fullharmonisering av innskuddsdekningen på 100 000 euro vil innebære at dekningen etter den norske innskuddsgarantiordningen mer enn halveres, dersom slike regler skulle gjøres gjeldende for Norge. Nettopp fordi den norske ordningen har vist seg å fungere svært godt i krisetider, har norske myndigheter arbeidet aktivt for at nivået på innskuddsdekningen ikke fullharmoniseres.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet er EØS-relevant. Finansdepartementet mener det er viktig å finne en tilpasningstekst ved eventuell innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, som gjør det mulig å opprettholde den norske innskuddsgarantiordningen. Direktivet gjør endringer i direktiv 94/19/EF, som senere har blitt opphevet ved direktiv 2014/49/EU.

Vurdering
Direktivet anses EØS-relevant.

Status
Direktivet har trådt i kraft i EU. Saken er satt på vent i EØS-komiteen, og må ses i sammenheng med det nye reviderte innskuddsgarantidirektivet (direktiv 2014/49/EU)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.10.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2009
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet