Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 536/2013 av 11. juni 2013 som endrer forordning (EU) nr. 432/2012 om fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander på matvarer andre enn de som refererer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 536/2013 of 11 June 2013 amending Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder seks helsepåstander innmeldt etter artikkel 13(2) i påstandsforordningen. De seks helsepåstandene oppføres på fellesskapslisten over godkjente helsepåstander. Av ulike grunner ble ikke disse helsepåstandene vurdert og inkludert da den første delen av fellesskapslisten ble vedtatt i forordning (EU) nr. 432/2012. Helsepåstandene i utkastet gjelder stoffene alpha-cyclodextrin, omega-3 fettsyrene EPA og DHA, tørkede plommer og fruktose. EFSA har vurdert den vitenskapelige dokumentasjon og gitt positive vurderinger knyttet til alle de seks helsepåstandene. I tillegg til den spesifikke ordlyden er det knyttet betingelser for å bruke påstandene på næringsmidler. Til de tre helsepåstandene om omega-3 fettsyrene EPA og DHA er det også gitt informasjon om at helsepåstandene ikke skal brukes på produkter som retter seg mot barn. Det opprinnelige forslaget inkluderte også påstander om aminosyrene L-Arginine og L-Tyrosine samt om koffein, men disse ble tatt ut. Aminosyrene ble tatt ut fordi EFSA mente det ikke var mulig å vise til hvilke mengder som gir helseeffektene. Derfor ble det konkludert med at det ville være villedende å godkjenne helsepåstandene. Helsepåstandene om koffein ble tatt ut fordi flere medlemsland er bekymret for helserisikoen for mengden av koffein som foreslås inntatt for å oppnå helseeffekten. Europakommisjonen har derfor bedt EFSA risikovurdere koffein. Når risikovurderingen er gjennomført, vil det eventuelt komme nye forslag til bruksbetingelser for helsepåstandene. Denne rettsakten implementerer den andre delen av fellesskapslisten. I tillegg gjenstår det to kategorier av de innmeldte helsepåstandene etter artikkel 13(2) i påstandsforordningen. Det gjelder helsepåstander om planter/plantedeler og helsepåstander som viser til effekten av dietter med meget lavt kaloriinnhold (VLCD) og redusert laktoseinnhold. Europakommisjonen mener at det for helsepåstander om planter kreves ytterligere høringer og vurderinger. Avgjørelsene knyttet til helsepåstander om VLCD og redusert laktoseinnhold avventer revisjonen av særnær-regelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:
Forordningen gjennomfører norsk rett ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene
Etter ikrafttredelsen i EU er det gitt en 6 måneders overgangstid for at virksomhetene kan tilpasse seg rettsaktens nye krav knyttet til påstandene. Samme overgangsperiode vil gjelde i Norge. Tilpasningen gjelder helsepåstandenes ordlyd og betingelser for bruk av de godkjente påstandene. De norske virksomhetene som benytter disse helsepåstandene, må derfor også tilpasse seg det nye regelverket tidsnok til å kunne overholde dette.

Forbrukerne
EFSAs vurdering av helsepåstandene gir forbrukerne større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. Betingelsene for bruk knyttet til hver enkelt påstand sikrer at forbrukerne ikke blir villedet.

Mattilsynet
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I forbindelse med utarbeidelsen av den andre delen av positivlisten har Mattilsynet hatt merknader til enkelte av påstandene. Innspillene har vært uttrykt skriftlig og muntlig til Europakommisjonen. Kommentarene var knyttet til de tre helsepåstandene om omega-3 fettsyrene DHA og EPA. Innspillene ble gitt på bakgrunn av informasjon fra næringen (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) og råd fra kunnskapsinstitusjon (NIFES). Bruksbetingelsene krevde at det skulle oppgis informasjon om at forbrukeren ikke måtte innta et daglig tilskudd på mer enn 5 gram EPA og DHA ved bruk av helsepåstandene. Mattilsynet fremmet forslag om å endre bruksbetingelsene slik at kravet om denne informasjonen er forbeholdt kosttilskudd og berikede matvarer. Begrunnelsen var at EFSA-vurderingen ikke gav grunnlag for å pålegge at denne informasjonen skulle gis på fiskeprodukter slik som det var for kosttilskudd og berikede produkter. Dette er viktig for Norge slik at opplysningene ikke strider mot norske kostholdsråd om å spise fisk. Mattilsynet fikk tilslutning til endringene i bruksbetingelsene. Ordlyden er inkludert i teksten i rettsakten.

Flere medlemsland har hatt ulike kommentarer og merknader knyttet til de seks helsepåstandene. Det er i løpet av prosessen gjort enkelte endringer, mens andre av merknadene ikke er fulgt opp. Mattilsynet har ikke hatt merknader til de andre helsepåstandene i rettsakten enn de om omega-3 fettsyrene DHA og EPA. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall i møte i SCFCAH 4. februar 2013. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 11. juni 2013. Den ble publisert i Official Journal 12. juni 2013 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2013
Anvendelsesdato i EU
02.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 275-279
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.01.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2013
Anvendes fra i Norge
16.12.2013