Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1595 av 23. oktober 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 23 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

Commission Regulation (EU) 2018/1595 of 23 October 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 23 of the International Financial Reporting Interpretations Committee

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Den 7. juni 2017 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) fortolkningsbidrag 23 Usikkerhed om behandlinger af indkomstskat fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23). IFRIC 23 præciserer, hvordan usikkerheden ved den regnskabsmæssige behandling af indkomstskatter skal afspejles.

(3) Vedtagelse af IFRIC 23 indebærer, at IFRS 1 også skal ændres for at sikre, at der sammenhæng mellem de internationale regnskabsstandarder.

(4) Høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at IFRIC 23 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2018
Anvendelsesdato i EU
13.11.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet