Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1988 av 3. november 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår International Financial Reporting Standard 4

Commission Regulation (EU) 2017/1988 of 3 November 2017 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Den 12. september 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRS 4 Anvendelse af IFRS 9 Finansielle instrumenter sammen med IFRS 4 Forsikringskontrakter (i det følgende benævnt "ændringer til IFRS 4"). Ændringerne til IFRS 4 har til formål at håndtere de midlertidige regnskabsmæssige konsekvenser af de forskellige ikrafttrædelsesdatoer for IFRS 9 og den nye standard for forsikringskontrakter, som afløser IFRS 4 (IFRS 17).

(3) IFRS 9 har til formål at forbedre regnskabsaflæggelsen vedrørende finansielle instrumenter ved at afhjælpe problemer, der opstod på dette område under finanskrisen. IFRS 9 udgør navnlig en reaktion på G20-landenes opfordring til at gå over til en mere fremadskuende model til indregning af forventede tab på finansielle aktiver.

(4) Ændringerne til IFRS 4 giver virksomheder, der overvejende udøver forsikringsaktiviteter, mulighed for at udsætte ikrafttrædelsdatoen for IFRS 9 indtil den 1. januar 2021. Virkningen af en sådan udsættelse er, at de berørte virksomheder kan fortsætte med at indberette i henhold til den gældende standard, International Accounting Standard (IAS) 39 Finansielle instrumenter. Indregning og måling. Ændringerne til IFRS 4 giver også virksomheder, der udsteder forsikringskontrakter, mulighed for fra resultatopgørelsen at fjerne noget af den regnskabsmæssige inkonsistens og midlertidige volatilitet, der kan opstå ved anvendelse af IFRS 9, inden IFRS 17 er gennemført.

(5) Efter høring af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IFRS 4 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(6) Kommissionen mener imidlertid, at ændringerne til IFRS 4 ikke har et tilstrækkeligt bredt anvendelsesområde til at imødekomme behovene hos alle væsentlige forsikringsvirksomheder i Unionen. Især ville forsikringssektoren inden for et finansielt konglomerat ikke være berettiget til at udsætte anvendelsen af IFRS 9, hvilket kunne bringe dem i en konkurrencemæssigt ugunstig situation. Derfor bør et finansielt konglomerats forsikringssektor, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF , have mulighed for at udsætte anvendelsen af IFRS 9 indtil den 1. januar 2021.

(7) En udsættelse af anvendelsen af IFRS 9 for forsikringssektoren i et konglomerat ville indebære anvendelse af to forskellige regnskabsstandarder inden for ét finansielt konglomerat, hvilket kunne skabe mulighed for regnskabsarbitrage og eventuelt gøre det vanskeligt for investorer at forstå de konsoliderede regnskaber. Derfor bør en sådan udsættelse være underlagt visse betingelser. For at forhindre, at koncernen overfører finansielle instrumenter mellem sektorer med henblik på at drage fordel af en mere favorabel regnskabsmæssig behandling, bør der gælde et midlertidigt forbud mod overførsel af finansielle instrumenter, undtagen finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi med ændringer i dagsværdien via resultatet. Kun overførsler af finansielle instrumenter, der kvalificerer sig til ophør af indregning i regnskaberne for den overførende virksomhed, bør være underlagt forbuddet mod overførsel. Finansielle instrumenter udstedt af en virksomhed, der tilhører koncernen, bør ikke være omfattet af dette forbud, da koncerninterne besiddelser af finansielle instrumenter elimineres i konglomeratets konsoliderede regnskab.

(8) Udsættelsen af anvendelsen af IFRS 9 stemmer i sin fremgangsmåde overens med IFRS 4, der giver forsikringskoncerner mulighed for at konsolidere datterselskaber, uden at målingen af forsikringsforpligtelser fra datterselskabers lokale almindeligt anerkendte regnskabspraksis er overensstemmende med den regnskabspraksis, der anvendes af resten af koncernen. Anvendelsen af forskelligartet regnskabspraksis kan ganske vist reducere regnskabets forståelighed, men brugere af regnskaberne vil i forvejen være bekendt med regnskabsaflæggelsen i henhold til IAS 39, og udsættelsen gælder kun i en begrænset periode. Betingelserne for anvendelsen af udsættelsen bør også imødekomme sådanne betænkeligheder.

(9) Udsættelsen af anvendelsen af IFRS 9 for forsikringssektoren inden for et finansielt konglomerat bør være tidsbegrænset, da det er vigtigt, at de forbedringer, der indføres med IFRS 9, træder i kraft så hurtigt som muligt, og IFRS 17 anvendes fra den 1. januar 2021.

(10) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2017
Anvendelsesdato i EU
29.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet