Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19

Tittel

Kommisjonsforordning ((EU) 2019/402 av 13. mars 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 19

Commission Regulation (EU) 2019/402 of 13 March 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 19

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 7. februar 2018 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændring, nedskæring eller indfrielse af ordningen (ændringer til IAS 19), inden for rammerne af sin årlige forbedringsproces, som tager sigte på at strømline og præcisere standarderne. Formålet med ændringerne er at præcisere, at en virksomhed, efter at der er sket en ydelsesdefineret ændring, nedskæring eller indfrielse af ordningen, bør anvende de ajourførte antagelser fra den fornyede måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) for den resterende del af rapporteringsperioden.

(3) Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IAS 19 Personaleydelser opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.03.2019
Anvendelsesdato i EU
03.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet