Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 av 4. mars 2014 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU hva gjelder regulatoriske tekniske standarder som fastsetter kvalitative og passende kvantitative kriterier for å identifisere personalkategorier hvis yrkesutøvelse har vesentlig innflytelse på en institusjons risikoprofil

Commission Delegated Regulation (EU) 604/2014 of 4 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Den tekniske standarden fastsetter kvalitative og kvantitative kriterier som skal anvendes for å definere kategorier av ansatte med arbeidsoppgaver som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil. I samsvar med artikkel 92(1) i CRD IV, gjelder kriteriene på konsern, morselskap og datterselskapsnivå, inklusive institusjoner som er etablert i finansielle offshore-sentere.
Ifølge den tekniske standarden skal en ansatt vurderes å ha vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil dersom et eller flere av kriteriene i de kvantitative eller kvalitative reglene er oppfylt.

De kvalitative reglene inneholder kriterier basert på stilling og beslutningsfullmakter, lederansvar for ansatte, og er utformet for å identifisere medlemmer av ledergrupper eller andre ledere, risikotakere og ansatte i kontrollfunksjoner.

De kvantitative reglene fastsetter terskler med hensyn til total godtgjørelse i absolutte og relative termer. Ansatte med total godtgjørelse som overstiger disse tersklene kan bli klassifisert i kategorien av medarbeidere som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil, under nærmere bestemte forutsetninger. I tillegg inneholder de kvantitative reglene terskler som skal anvendes for å vurdere om ansatte, med total godtgjørelse på nivå med ledende ansatte eller risikotakere, skal defineres som risikotakere. Under nærmere bestemte forutsetninger kan også disse unntas fra reglene.

Vurdering
Standarden antas å være EØS-relevant.

Status
Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 6. juni 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2014
Anvendelsesdato i EU
26.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet