Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2013/36/EU angående unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjørelser, tilsynsbestemmelser og bestemmelser om rettigheter og bankreserver

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures

Del av:

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Formål
Den foreslåtte endringen av direktiv 2013/36/EU (kapitalkravsdirektivet) er en del av en lovgivningspakke, som også omfatter endring av forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen), av direktiv 2014/59/EU (krisehåndteringsdirektivet) og av forordning (EU) nr. 806/2014 (SRM-forordningen).

Formålet med direktivet er å avhjelpe de problemer som er oppstått i forbindelse med bestemmelser som har vist seg å ikke være tilstrekkelige klare, og som derfor har vært gjenstand for avvikende fortolkninger, eller som har vist seg å være unødvendige byrdefulle for visse foretak. Direktivet inneholder endringer av kapitalkravsdirektivet, som er nødvendige etter enten vedtagelsen av annen relevant EU-lovgivning, feks krisehåndteringsdirektivet eller foreslåtte andringer av kapitalkravsforordningen. Endringsforslagene sikrer i tillegg bedre tilpasning mellom den nåværende lovgivningen og internasjonale tiltak med det formål å fremme overenstemmelse og sammenlignbarhet mellom jurisdiksjoner.

Sammendrag av innhold

1. Unntatte enheter

Kapitalkravsdirektivets artikkel 2 nr. 5 endres til å tilføye foretak i Kroatia, som ble fritatt for anvendelsen av kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen via tiltredelsestraktaten.

For å lette fritagelsen av foretak i andre medlemsstater som ligner på de foreak som allerede er oppført på listen i kapitalkravsdirektivets og kapitalkravsforordningens regler, tilføyes artikkel 2 nr. 5a og 5b til kapitalkravsdirektivet. Disse bestemmelsene gir Kommisjonen mulighet til å frita spesielle foretak eller kategorier av foretak fra kapitalkravsdirektivet, såfremt de oppfyller klart fastsatte kriterier.

Artikkel 9 nr. 2 endres for å tilpasse unntakene fra forbudet for personer eller andre virksomheten enn kredittinstitusjoner mot ervervsmessig å ta imot innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler fra offentligheten.

2. Pilar 2 - Kapitalkrav og retningslinjer

I den endrede artikkel 104 anføres muligheten for å stille krav om ytterligere kapitalgrunnlag blant de kompetente myndigheter øvrige beføyelser. I en ny artikkel 104a presiseres betingelsene for å stille krav om ytterligere kapitalgrunnlag, og den institusjonsspesifikke karakter av disse kravene understrekes, En ny artikkel 104b tilføyes for at spesifisere hovedelementene av retningslinjer for kapital, og artikkel 113 endres for å presisere at retningslinjer for kapital også bør behandles innen for rammene av tilsynskollegier. Med hensyn til restriksjoner på utlodninger innsettes en ny artikkel 141a for å presisere forholdet mellom kravene om ytterligere kapitalgrunnlag, minimumskravene til kapitalgrunnlag, kravet til kapitalgrunnlag og minstekrav til konvertibel gjeld og det kombinerte bufferkrav. Endelig endres artikkel 141 med henblikk på å avspeile rangeringen i beregningen av høyeste utdelingsbeløp ("maximum distributable amount").

3. Pilar 2 - Rapportering og opplysning

For å minske den administrative byrde, og fastlegge en mer forholdsmessig rapporterings- og opplysningsordning under Pilar 2 endres kapitalkravsdirektivets artikkel 104 nr. 1 slik at de kompetente myndigheters skjønn innskrenkes i forbindelse med innføring av ytterligere rapporterings- eller opplysningskrav.

4. Begrensning av tilsynskontroll og vurderingsprosessen og Pilar 2 til mikroformål

Nylige erfaringer har vist at det med fordel kan foretas en tydeligere fordeling av ansvaret mellom kompetente og utpekte myndigheter. Dette gjelder for tilsynskontroll og vurderingsprosessen og de tilsvarende tilsynskrav. Kompetente myndigheter er ansvarlige for tilsynskontroll og vurderingsprosessen og innførelse av tilsvarende institusjonsspesifikke tilsynskrav (Pilar 2-krav). I denne sammenheng kan de også evaluere den systematiske risiko som er forbundet med et spesielt foretak, og kan imøtegå risikoen ved å innføre tilsynskrav for dette foretaket. Anvendelsen av Pilar 2-tiltak kan i denne sammenheng undergrave effektiviteten og virkningsgraden av andre makrotiltak. I henhold til forsalget bør tilsynskontroll og vurderingsprosessen og de tilsvarende tilsynskrav følgelig begrenses til et mikroperspektiv. Artikkel 97, 98, 99 og 105 endres tilsvarende. Artikkel 103 utgår. I den nye artikkel 104a nr. 1 presiseres det at det ikke må stilles krav om ytterligere kapitalgrunnlag, jf. artikkel 104 bokstav a) for å dekke makro- eller systemrisiko.

5. Innføring av endrede bestemmelser og renterisiko

Etter tiltak vedrørende målingen av renterisiko på internasjonalt plan endres kapitalkravsdirektivet artikkel 84 og 98 og kapitalkravsforordningens artikkel 448 til å innføre reviderte bestemmelser som tar høyde for renterisiko for posisjoner i anleggsbeholdningen. Endringene omfatter innførelsen av en felles standardmetode som foretak kan anvende til å avspeile disse risikoene, eller som kompetente myndigheter kan kreve at foretak anvender hvis de systemer foretaket har utviklet til å avspeile disse risikoene ikke er tilfredsstillende, samt forbedret test av ekstremtilfeller og opplysningskrav. Artikkel 84 og 98 gir EBA mandat til å fastsette detaljer.

6. Finansielle holdingsselskaper og blandede finansielle holdingselskaper

Det innføres nye bestemmelser og tilpasninger i flere artikler i kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen ved å utvide anvendelsesområdet for EUs tilsynsbestemmelser til finansielle holdingsselskaper og blandede finansielle holdingsselskaper. Det innføres et krav om tillatelse sammen med direkte tilsynsbeføyelser overfor finansielle holdingsselskaper og blandene finansielle holdingsselskaper (kapitalkravsdirektivets artikkel 21a). Kapitalkravsforordningens artikkel 11, 13 og 18 endres og tilpasses slik at de avspeiler holdingsselskapenes umiddelbare ansvar.

7. Mellomliggende morselskap

For å fremme gjennomføringen av de internasjonale avtalte standarder for globale systemviktige tredjelandsforetaks interne tapsabsorberende evne i EU-retten, og mere generelt for å forenkle og styrke prosedyren for avvikling av tredjelandskonserner ved vesentlige aktiviteter i EU innføres artikkel 21b et nytt krav om etablering av et mellomliggende morselskap i EU, såfremt to eller flere foretak som er etablert i EU tilhører det samme overordnede morselskapet i et tredjeland. Det er satt forutsetninger for kravet.

8. Godtgjørelse

Kommisjonen har vurdert effektiviteten, gjennomføringen og håndhevelsen av kapitalkravsdirektivets godtgjørelsesregler. Resultatet var generelt positive. Kommisjonen påpekte imidlertid at reglene om lønnsutsettelse og utbetaling i form av finansielle instrumenter, ikke fungerer for de minste og minst komplekse foretak, samt personale der den variable lønnen er lav. Det fremgikk videre at proporsjonalitet med hensyn til de minste og de minst komplekse foretak, jf. kapitalkravsdirektivet artikkel 92 nr. 2 er blitt fortolket på forskjellige måter, som har ført til en ulik gjennomførelse av reglene i medlemsstatene. Det foreslår derfor en endring som tar høyde for problemer som er oppstått ved anvendelsen av reglene om lønnsutsettelse og utbetaling i form av finansielle instrumenter i små og ikke komplekse foretak overfor personale der variabel avlønning er lav. Artikkel 94 endres slik at det presiseres at reglene gjelder for alle foretak og deres utpekte medarbeidere bortsett fra foretak og medarbeidere som ligger under de terskler som er fastsatt for unntak. Samtidig gis de kompetente myndighter en viss fleksibilitet med hensyn til å benytte en strengere metode. Godtgjørelsesreglene endres også for å imøtekomme behovet for proporsjonale regler ved å tillate at noterte foretak anvender instrumenter basert på aksjer til å oppfylle kapitalkravsdirektivets krav.

Rettslige konsekvenser
Når direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved endringer i finansforetaksloven og tilhørende forskrifter.

Direktivet legger delvis plikter til myndighetene, og også på private rettssubjekter. Når direktivet tas inn i EØS-avtalen, vil de delene som gjelder myndighetsplikter etter fast praksis ikke gjennomføres ved lov- eller forskriftsendring, men gjelde som en folkerettslig forpliktelse for Norge.

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten CRR.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for foretak og enkelte medarbeidere i finansforetak. Reglene vil medføre endringer i kapitalkrav, og også endringer i godtgjørelsesreglene for foretak og medarbeidere som ligger under de terskler som er fastsatt for unntak.

Vurdering
Rettsakten er vurdert EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslag til regler har vært på høring av EU-kommisjonen og er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.