Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å drive som kredittinstitusjon og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og investeringsforetak i finanskonsern og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (CRD IV-direktivet)

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 27 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)
Direktivet utgjør sammen med forordning (EU) No 575/2013 det nye kapitalkravsregelverket i EU som regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRD IV-regelverket. Dette regelverket skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC ("CRD II") og 2010/76/EU ("CRD III").

Hovedmålet med det nye regelverket er å gjennomføre Basel III anbefalingene i EU og å bidra til en mer solid finansnæring gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav, basert på Baselkomitéens kapital- og likviditetsstandarder.

Direktivet gjennomfører Baselkomiteens anbefalinger om kapitalbufferkrav og pilar II, og viderefører gjeldende konsesjonsbestemmelser og bestemmelser om tilsynsmyndighetenes virksomhet og virksomhetsstyring i institusjonene. Direktivet skal suppleres med bindende tekniske standarder og retningslinjer.

De fleste av direktivets bestemmelser gjelder i EU fra 31. desember 2013, med mulighet for gradvis innføring av kapitalbufferkravene. Full virkning skulle skje senest 1. januar 2019.

Økonomiske og administrative konsekvenser (omtales felles for dette direktivet og tilhørende forordning, CRR)

Per februar 2019 er regelverket i hovedsak gjennomført allerede, og de administrative konsekvensene for norske foretak vil dermed være små. For norske myndigheter vil den administrative byrden øke, da man vil måtte forholde seg til strenge prosedyrekrav for å utøve nasjonalt handlingsrom og innføre ulike tiltak som ligger i regelverket. Slike prosedyrekrav inkluderer både notifiseringsforpliktelser til EBA, European Systemic Risk Board (ESRB) og berørte medlemslands tilsynsmyndigheter.

Gjennomføringen av CRD IV-reglene medfører at utfyllende forordninger også må oversettes til norsk og gjennomføres ved inkorporasjon. Gitt det store antallet forordninger som allerede er vedtatt i EU, krever dette mye arbeid fra norske myndigheter. Forskjellige utfyllende forordninger, retningslinjer og anbefalinger fra de forskjellige EU-organene, i tillegg til norske lov- og forskriftsbestemmelser, gjør videre at regelverket for norske finansforetak kan oppleves mer uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i.

Tilpasningen til CRD IV-reglene vil på enkelte områder medføre en mer lempelig beregning av kapitalkrav i pilar 1 enn gjeldende norske krav. Etter Finanstilsynets vurdering, er det viktig at tilpasningen av norske kapitaldekningsregler til CRR/CRD IV ikke bidrar til en generell svekkelse av norske bankers reelle soliditet. Full gjennomføring av CRR/CRD IV vil isolert sett bidra til at norske banker kan rapportere høyere kapitaldekningsprosenter uten at dette reflekterer en bedring av soliditeten. Finanstilsynet vil ved godkjennelse og oppfølging av interne modeller, legge vekt på at disse er robust kalibrert med betryggende sikkerhetsmarginer.

Videre vil Finanstilsynet ved fastsettelsen av pilar 2-krav legge vekt på at disse kravene skal dekke risiko som ikke fullt ut dekkes av pilar 1-kravet. Siden den internasjonale finanskrisen har norske banker økt sin kapitaldekning målt ved både risikovektet og uvektet kapitaldekning. I vurderingen av bankenes soliditet, legger Finanstilsynet vekt på uvektet kjernekapitalandel, og tilsynet vil bidra til at banknæringens soliditet målt på denne måten ikke svekkes framover.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant.

De fleste bestemmelser i direktivet er allerede innført i Norge. De nødvendige lovendringene for å gjennomføre direktivet, herunder hjemler for nærmere forskriftsregler, ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2013, og trådte i kraft 1. juli 2013, jf. endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Reglene om kapitalbufferkrav og risikoutvalg i institusjonenes styrer ble gjennomført ved disse lovendringene. Forskrift om motsyklisk buffer ble fastsatt av Finansdepartementet 4. oktober 2013. Finanstilsynet oversendte i oktober 2013 til departementet utkast til nærmere forskriftsregler om beregning av kapitalbufferkrav og om identifisering av - og krav til - systemviktige institusjoner. Finansdepartementet fastsatte regler basert på dette etter at høringsrunden var gjennomført.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen samtlige bestemmelser i direktivet, og den tilhørende forordningen (CRR), innføres i Norge. Finansdepartementet sendte 30. mai 2018 forslag til komplett gjennomføring på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsnotat og -svar er offentlig tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-av-eus-k...

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
CRD IV-direktivet ble vedtatt 26. juni 2013 og trådte i kraft 17. juli 2013, 20 dager etter publiseringen i Official Journal.

Direktivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Annen informasjon (EFTA/EØS)
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
22.03.2013
Høring
Høring publisert
30.05.2018
Høringsfrist
30.08.2018
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
01.01.2016